حق ماندن در کشور بلغارستان زمان تشریفات پناهندگی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

در طی تشریفات پناهندگی (از ارایه دادن در خواست برای پناهندگی) تا زمانی که نتیجه قطعی درخواست خود را دریافت کنید، حق دارید در بلغارستان بمانید بدون در نظر گرفتن اینکه شما به صورت قانونی وارد شده اید و اسناد سفر ملی منظم در خارج از کشور دارید.

این به این معنی است که مقامات بلغاری حق ندارند شما را به کشوری بازگردانده کند که از آن وارد کشور بلغارستان شده اید (روش پذیرش دوباره) و یا به طور مستقیم در کشور مبدا شما (روش اخراج یا دیپورت).

طبق قانون، این تشریفات به طور خودکار تعلیق در می آیند، تا صدور تصمیم نهایی در مورد پناهندگی شما. تصمیم گیری نهایی می شود اگر آن را به نفع شما نیست (جواب رد)، اما شما شکایت به دادگاه ارایه نداده اید و یا اگر شما آن کار را انجام کرده اید، اما دادگاه تصمیم آژانس را به شما پناهندگی ندهد تایید کرده است.