حق کار

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

در طول تشریفات پناهندگی، شما حق کار قانونی دارید. برای کسب چنین حق شما باید درخواست کتبی به مدیر کمپ پناهندگی که در آن زندگی می کنید ارایه دهید و اگر در کمپ پناهندگی زندگی نکنید – به مدیر کمپ که تشریفات شما اجرا می شود.

آین را می توانید انجام کنید 3 ماه بعد از ثبت نام و شروع تشریفات پناهجو شما.