دادرسی قانونی

APPEAL
Audio file

تشریفات مقابل دادگاه نیز متفاوت است و بستگی به این دارد که چه نوعی تشریفات پناهندگی قبل از دریافت کردن تصمیم رد بوده اید.
اگر در جواب آژانس رد یک مدت 7 روز برای ارایه دادن شکایت قید شده است، این به این معنی است که این تصمیم پس از یک تشریفات پناهندگی سریع صادر شده است یا بعد از رسیدگی به درخواست پناهندگی بعدی برای باز کردن تشریفات جدید.

اگر در جواب آژانس رد یک مدت 14 روزه برای ارایه دادن شکایت قید شده است، این به این معنی است که این تصمیم پس از یک تشریفات پناهندگی عمومی صادر شده است.

درخواست تجدید نظر درمورد تشریفات سریع به دادگاه براساس آدرس یاد داشت شده در کارت ثبت نام، رسیدگی می شود. تصمیم این دادگاه نهایی است.

وضعیت یکسان است در مورد ارائه شکایت علیه امتناع از درخواست بعدی. شکایت توسط دادگاه رسیدگی می شود، که با آدرس نوشته شده در کارت ثبت نام، تعیین می شود. تصمیم دادگاه و این روش نهایی است.

وقتی درخواست تجدید نظر در تشریفات عمومی است، شکایت در دو دادگاه مطرح می شود، یعنی اگر شما از تصمیم دادگاه اول ناراضی هستید، می توانید شکایت به دادگاه عالی ارایه دهید.

حکم اولین دادگاه باید از سوی کارمند رسمی دادگاه در برابر امضای شما به شما تحویل داده می شود. کارمند به آدرس نوشته شده در شکایت، می آید. یعنی شما در صورت تغییر نشانی پس از ارایه شکایت، باید دادگاه را کتباً از آدرس جدید خود آگاه کنید. برای اریه درخواست به دادگاه درباره آدرس جدید خود، می توانید با وکیل کمیته هلسینکی یا وکیلی که داشتید موقع تشریفات پناهندگی تماس بگیرید در موردی که داشتید. در غیر این صورت اگر رای دادگاه علیه شما صادر شود، شما حق درخواست رسیدگی در دادگاه بالاتر را از دست می دهید.

شما حق داشتن مترجم در جلسه دادگاه دارید. اگر مترجم را نمی فهمید یا مترجم زبان شما را به خوبی نمی داند، شما حق دارید به دادگاه بگویید و مترجم دیگری بخواهید.

در جلسه دادگاه باید تمام اسناد و مدارک قابل دسترسی برای اثبات هویت خود و دلایل ترک کشورتان و پناه به بلغارستان ارائه کنید. اگر قاضی از گرفتن سند را امتناع کند، اصرار کنیدكه این سند را بپذیرد، زیرا شما به آن حق دارید.

اگر دادگاه درخواست تجدید نظر در مورد امتناع را محکوم کند – قاضی آژانس پناهندگی را مجبور به بازنگری پرونده شما و تصمیم گیری تازه در مورد درخواست پناهندگی شما در بلغارستان می کند. در این مورد، مصاحبه کننده ممکن است مجبور به تماس با شما برای مصاحبه اضافی باشد.
اگر پاسخ دادگاه منفی باشد شما حق دارید تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه بدهید و از دادگاه درخواست کنید تصمیم آژانس پناهندگان را لغو کند و به آژانس دستور بدهد به شما تصمیم دیگر صادر کند. این حق را دارید فقط اگر در تشریفات عمومی بودید. اگر پرونده شما توسط آژانس پناهندگان در تشریفات سریع رسیدگی شده بود یا درخواست پناهندگی بعدی شما مورد رسیدگی قرار گرفته است، شما حق ندارید به دادگاه عالی اعتراض کنید و تصمیم امتناع پناهندگی نهایی می شود. در این مورد، شما حقوق پناهندگی خود را در بلغارستان از دست می دهید و ممکن است به کشور مبدا دیپرت شوید.