درخواست بعدی

PROCEDURE
Audio file

ممکن است که شما در حال حاضر از سوی آژانس پناهندگان یک پاسخ منفی برای گرفتن پناهندگی در بلغارستان گرفته شده اید.

اگر به دادگاه بلغار درخواست تجدید نظر را ارایه نکرده باشید یا دادگاه درخواست تجدید نظر شما رد کرده است و دادگاه تصمیم آژانس را تایید کرده است، شما حق ندارید در بلغارستان بمانید.

در این مورد، آژانس پناهندگان از تمدید اعتبار کارت ثبت نام شما خود داری می کند و آن را پس خواهد گرفت.

در این وضعیت، ممکن است شما توسط پلیس مهاجرت بلغارستان بازداشت (دستگیر) و یا به کشور خود بازگشت (دیپورت) شوید. در چنین مواردی، پلیس ممنوعیت ورود به بلغارستان تا حد اکثر 5 سال صادر می کند که در مورد همه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز صدق می شود.

طبق قانون، شما می توانید درخواست بعدی را به آژانس پناهندگان ارایه دهید تا در بلغارستان به عنوان پناهنده بمانید.

ولی باید بدانید که ارایه درخواست بعدی آژانس پناهندگان را مجبور نمی کند تشریفات جدید پناهندگی برای شما باز کند و مدرک موقت جدید (کارت ثبت نام) به شما بدهد.

اگر شما می خواهید آژانس دولتی پناهندگان تشریفات جدید برای شما باز کند شما باید همراه درخواست جدیدتان مدارک پیوست کنید که اطلاعات جدیدی را در مورد پرونده شما می دهند و توضیحات بدهند در صورت بازگشت به کشور مبدا شما چه خطر برای شما وجود دارد.

آن وقت برای همکاری می توانید به وکلاء کمیتة هلسنکی مراجعه کنید.

در طی 2 هفته (14 روز) از ثبت نام درخواست بعدی شما آژانس پناهندگان تصمیم خواهد گرفت که آیا تشریفات جدید برای پناهندگی برای شما باز کند یا از باز کردنش خود داری کند.

هر تصمیمی که آژانس پناهندگان می گیرد، باید آن را در برابر امضاء به شما داده شود. اگر جواب منفی باشد، شما حق دارید تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه بدهید.

شکایت باید در طی 7 هفت روز از گرفتن جواب رد در برابر امضا به دادگاه ارایه شود.

آخرین مهلت را از دست ندهید! اگر شکایت را در این مهلت ندهید، دادگاه آن را بررسی نخواهد کرد و حق خود درباره تشریفات جدید از دست می دهید.
بلافاصله از وکلای کمیته هلسینکی یا وکیل دیگری کمک بگیرید.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.