سازمان های که کمک می کنند به کسانی که پناهندگی دریافت کردند

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file
brc.png

صلیب سرخ در بلغارستان

Sofia 1407, 76 James Boutcher Blvd.
نشانی: شهر صوفیه 1407، خیابان «جیمس بائوچر»، شماره 76
تلفن: 00 359 2 49 23 093
Web site: www.redcross.bg


crw.png

شورای پناهندگان زن در بلغارستان

Address: Sofia, 95 Exarh Josif str.
نشانی: شهر صوفیه 1407، خیابان «جیمس بائوچر»، شماره 76
تلفن: 00359 8 78 136 231
Web site: www.crw-bg.org


caritas.png

کاریتاس

Address: Sofia, 1 Struma str.
خیابان «استروما»، شماره 1
تلفن: 00 359 2 920 08 25
Web site: www.caritas-sofia.org