غذا

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

افرادی که در یک تشریفات پناهندگی هستند و در یک کمپ ها پناهندگان مکان داده شده بودند سه بار در روز حق گرفتن غذا دارند.
غذا توسط آژانس پناهندگان داده می شود و ممکن است غذای گرم یا بسته بندی باشد. غذا با توجه به محدودیت های مذهبی تهیه می شود و گوشت خوک معمولآ پخنه نمی شود.

سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار و شام) روزی دو بار به ارایه بزرگسالان توزیع می شود.

کودکان کودکان بدون همراه بزرگسال که بدون والدین، بستگان و سایر افراد نزدیک در بلغارستان هستند، حق دارند غذایی شان روزی سه بار داده شود.