مدارک بعد از اعطا کردن پناهندگی

DOCUMENTS
Audio file

بعد از دریافتن پناهندگی(استاتوت) حق داشتن کارت دائمی دارید.
اگر پناهندگی دریافت کردید شما حق کارت فرد خارجی با پناهندگی دارید.  آین کارت 5 سال اعتبار دارد.

id1.png
id2.png

اگر پناهندگی انسان دوستانه دریافت کردید شما حق کارت فرد خارجی با پناهندگی انسان دوستانه دارید.  این کارت 3 سال اعتبار دارد.

id3.png
id4.png

کارت پناهندگی5 سال و کارت پناهندگی انسان دوستانه 3 سال اعتبار دارد. مهلت اعتبار کارت ها به معنای اعتبار (استاتوت) نیست و فقط اعتبار کارت نشان  می دهد. اگر مهلت سند تمام شده است آن را بدون مشکل برای یک مدت جدید می تواند تمدید شود.

کافی است یک ماه قبل از تاریخ انقضا کارت قابلی تان صدور کارت جدید درخواست کنید و مالیات برای صدور آن پرداخت کنید. این تشریفات برای هر دو نوع کارت – پناهنده و انسان دوستانه، به کار برده می شود.
برای صدور کارت اول باید از شهرداری محل اقامت خود شماره ملّی (ЕГН) بگیرید. برای دریافتن شماره ملّی باید کارت ثبت نام خود، اصل اعلام تصمیم پناهندگی (استاتوت)؛ نامه ویژه از آژانس دولتی پناهندگان به رئیس شهرداری که انتخاب کرید در آن اقامت داشته باشید، به شهدرداری ارایه کنید. برای دریافت شماره ملی، هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی شود.

برای تسریع در روند گرفتن کارت در آژانس پناهندگان به هیچ وجه آدرس جعلی ندهید.
دادن اطلاعات جعلی به مقام بر اساس قانون جرم شناخته می شود و مشمول مجازات است.

id5.png
id6.png