مدارک هنگام تاشریفات پناهندگی

DOCUMENTS

بعد از ثبت نام شما به عنوان پناهجو در بلغارستان توسط کارمندان آژانس دولتی پناهندگان، شما باید تمام اسناد ملّی خود را که همراهتان باشند به مسئول مربوطه تحویل بدهید. طی سه روز به جای آنها، یک کارت ثبت نام (داکومنت) دریافت می کنید که مدرک شناسایی شما هنگام تشریفات اداری خواهد بود.
چند روز پس از ثبت نام شما به عنوان پناهجو  کارت ثبت نام(داکومنت) دریافت خواهید کرد که شبیه این است:

regcard.png
  • کارت ثبت نام(داکومنت) حاوی اطلاعات زیر:

  • نام و عکس
  • تاریخ تولد
  • جنس (مرد یا زن)
  • محل تولد
  • ملیت (تابعیت)
  • کودکان زیر 14 سن همراه شما.
  • شماره شخصی شما در بلغارستان،
  • نشانی محل زندگی (مرکز پناهندگان/ کمپ و یا آدرس دیگر بیرون از کمپ)

منطقه اطراف کمپ که در آن حق دارید بدون اجازه آژانس دولتی پناهندگان حرکت کنید.

این کارت در مقابل پلیس ثابت می کند که شما در طی تشریفات پناهندگی هستید و حق ماندن در بلغارستان دارید تا تکمیل تشریفات پناهندگی شما با تصمیم آژانس.

کارت ثبت نام سند موقت است.  معمولاً این کارت 3 ماه اعتبار دارد و در طی تشریفات تمدید می شود. اگر مهلت اعتبار کارت تمام می شود و تشریفات هنوز تمام نشده است کارت ثبت نام باید تمدید شود. این هم به این معنی است که کارت ثبت نام شما نیز همگام تشریفات دادگاهی تمدید می شود.
کارت ثبت نام معتبر دارد در طی تشریفات پناهندگی و معمولا مهلت اعتبارش 3 ماه است. اگر در این مدت تشریفات شما به پایان نرسیده باشد، ولی مهلتش کوتاه شده است، لازم است برای تمدید آن چند روز  پیش از تمام شدن مهلت اعتبار آن به کمپی که کارتتان را صادر کرده، مراجعه کنید.

گر می خواهید آدرس خود را عوض کنید، پیش از این باید از آژانس پناهندگان اجازه درخواست کنید. و آژانس باید آدرس جدید شما را در کارت یاد داشت کند تا شما هنگام تفتیش پلیس مشکل نداشته باشید

با کارت ثبت نام شما حق دارید در طی تشریفات پناهندگی خود در بلغارستان به صورت قانونی زندگی کنید. کارت باید همیشه همراهتان باشد و هنگام درخواست پلیس و همچنین هنگام مراجعه به نهادهای دولتی، دادگاه، درمانگاه یا بیمارستان و مواردی از این دست، لازم است این کارت را ارائه دهید.

با کارت ثبت نام 3 ماه بعد از ثبت خود حق کار کردن دارید. شما باید درخواست به آژانس ارایه دهید تا به شما مجوز برای کار داده شود.

با کارت ثبت نام  نمی توانید

در بلغارستان ازدواج کنید.
نزدیک در نواحی مرزی بلغارستان بروید یا بلغارستان را ترک کنید
حساب بانکی باز کنید و پول نقد انتقال کنید؛