مدرک (داکومنت) (کارت ثبت نام)

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

چند روز پس از ثبت نام شما به عنوان پناهجو، شما نیز کارت ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که این شکلی است:

 

regcard_0.png

کارت ثبت نام(داکومنت) حاوی اطلاعات زیر:

نام و عکس
تاریخ تولد
جنس (مرد یا زن)
محل تولد
ملیت (تابعیت)
کودکان همراه زیر 14 سن.
شماره شخصی شما در بلغارستان،
نشانی محل زندگی (مرکز پناهندگان/ کمپ و یا آدرس دیگر بیرون از کمپ)
منطقه اطراف اردوگاه که در آن شما حق دارید بدون اجازه صریح آژانس پناهندگی حق عبور داشته باشیداین کارت به پلیس بلغارستان تصدیق می کند که شما در تشریفات پناهندگی هستید و حق دارید در بلغارستان اقامت کنید تا زمانی که این تشریفات با تصمیم مورد پرونده پایان میابد.کارت ثبت نام سند موقت است. معمولاً برای 3 ماه اعتبار صادر می شود و در طی تشریفات پناهندگی تمدید می شود. اگر مهلت اعتبار کارت تمام می شود و تشریفات هنوز تمام نشده است کارت ثبت نام باید تمدید شود. کارت ثبت نام شما نیز می تواند در طی تشریفات دادگاه هم تمدید شود.باید مرتب کارت خودتان تمدید کنید در آژانس پناهندگان چون وقتی مهلتش تمام می شود این کارت نامعتبر است و پلیس حق دارد شما را دستگیر کند.
اگر کارت خود را گم کنید، ممکن است آژانس پناهندگان قبل از صدور کارت جدید از شما بخواهد جریمه از 50 تا 200 لو بپردازید به دلیل غفلت.

اگر شما قبلا یک درخواست ارایه دادید که توسط مقامات بلغارستان بررسی شده است و درخواست دوم یا بعدی را ارائه دهید، آن زمان حق داشتن کارت ثبت نام دیگر ندارید، بجز در موردی که آژانس پناهندگی تصمیم نگرفته باشد تشریفات جدید برای شما باز کند.