مصاحبه

PROCEDURE
Audio file

از طريق تشریفات پناهندگی، آژانس پناهندگان تصميم مي گيرد که به شما اجازه اقامت در بلغارستان بدهد و چه نوعی پناهندگی – پناهندگی يا پناهندگیِ انسان دوستانه.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت بین دو تا نوع پناهندگی لطفا به بخش« پناهندگی يا پناهندگیِ انسان دوستانه » مراجعه کنید.

برای تصمیم گیری، کارکنان آژانس پناهندگان شما را به مصاحبه دعوت خواهند کرد.

به شما یک سند برای امضا کردن می دهند که در تاریخ و ساعت قید شده در آن، شما باید برای دیدار با مصاحبه کننده تعیین شده از آژانس برای تشریفات پناهندگی شما، بروید.

وقتی یاد داشت یا نامه برای مصاحبه دارید که در آن تاریخ و ساعت قید شده است، باید سر وقت حاضر شوید!
هنگام مصاحبه، شما باید:

همه چیز را کامل برای مصاحبه کننده شرح دهید و هیچ چیز را پنهان نکنید. دلایل ترک کشور خود را با جزییات توضیح بدهید، اگر زمان دقیق رویدادهای که توصیف می کند به یاد دارید، حتما قید کنید. از بازگویی داستانهای غیر واقعی و نادرست به شدت پرهیز کنید. تمام گفته ها و اطلاعات داده شده در زمان مصاحبه به عهده خود شما است.
اسم اصلی خود را اعلام کنید، چرا که در صورت گرفتن پناهندگی در بلغارستان نمی توانید از مدارک صلاحیت خود (دیپلم، گواهی نامه رانندگی) استفاده کنید. علاوه بر این نادرست نوشتن اسمهایتان ممکن است مانع شود برای ملحق شدن شما با اعضای خانواده شما. اگر موقع ثبت نام شما متوجه شوید که مشخصات شما اشتباه ثبت شده یا به ترتیب اشتباه نوشته شده است باید فوراً مصاحبه کننده را آگاه کنید.
گفته های خود را با ارائه مدارک تأیید کنید. این مدارک کمک خواهد کرد که به درخواست شما برای پناهندگی زودتر رسیدگی شود.
هنگام مصاحبه حق دارید از مترجم زبان که بلد باشید بهره مند شوید. اگر در تفهیم یا فهم مترجم با شما مشکل دارید می توانید درخواست کنید مترجم دیگری جایگزین وی شود. اگر ترجیح می دهید مترجم هم جنستان باشد.

قبل از امضا کردن پروتکل از مصاحبه باید برای شما دقیقا خوانده و به زبان که شما درک می کنید ترجمه شود. اگر اظهارات شما دقیقاً یاد داشت نشده باشد

می توانید بر وضعیت تصمیم گیری شما تاثیر منفی بگذارد.