.چه تفاوتی بین پناهنده و مهاجر است؟

ASYLUM
Audio file

فردی که می خواهد در یک کشور خارجی با انتخاب خود و بدون اجبار از کسی یا چیزی برود برای کار کردن، یا آموزش و پرورش، یا با خانواده اش که پیش از این در آن کشور زندگی می کند، «مهاجر» نامیده می شود.

ولی طبق قانون، دولت ها مجبور نیستند همة افراد خارجی که این را می خواهند، بپذیرند. . دولت ها فقط به شهروندان خود تعهد دارند.

به همین دلیل است که دولت ها حق دارند به فرد خارجی که گذرنامه معتبر، ویزای ورودی یا مجاوز اقامت ندارد، اجازه وارد به قلمرو آنها امتناع کند.

بنابراین افرادی که می خواهند در یک کشور خارجی برای کار، آموزش و پرورش یا زندگی خانوادگی به سر ببرد، ابتدا باید از آن دولت ویزا بدست آورند. فقط به این ترتیب آنها حق دارند که به آن کشور سفر کنند ، قانونا در آن وارد شوند و اجازه اقامت بگیرند.

اگر شخصی غیر قانونی در یک کشور دیگر بدون گذرنامه یا ویزا، وارد شود و خودش را به عنوان پناهنده وانمود می کند به احتمال زیاد از مقامات این کشور به وی جواب رد برای پناهندگی بدهند.

آن زمان این شخص به طور اجباری به کشور خود بازگردانده می شود. اگر شخصی با اجبار به کشور خود بازگردانده شود، نام این روش «دیپورت» است و برای اجرای آن یک فرد ممکن است توسط پلیس برای مدت چند ماه بازداشت شود.

در چنین مواردی، این شخص هم ممنوعیت ورود اعمال نفوذ می شود («مهر سیاه»)، که که معتبر برای همة کشورها از اتحادیه اروپا، سوئیس، و نروژ، دارد و معمولا 5 سال معتبر دارد.

در چنین مواردی، این شخص هم ممنوعیت ورود اعمال نفوذ می شود (درج «مهر سیاه» در پاسپورت)، که در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ معتبر است. و معمولا 5 سال اعتبار دارد..

چنین ممنوعیتی همراه با اثر انگشت آن شخص در پایگاه اینترنتی خاص به نام (EURODAC) ثبت می‎شود.
همه‌ی کشورهای اروپایی به این پایگاه دسترسی دارند و در هر زمان، از طریق اثر انگشت می‌توانند وضعیت ممنوعیت یک فرد خارجی را در دیگر کشورهای اروپایی بررسی کنند و هم‌چنین تا زمانی که ممنوعیت اعتبار داشته با‌شد، از پذیرفتن او برای ورود و زندگی در قلمرو خود خود‌داری کنند.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.