چه کار کنم اگر تقاضای من برای پناهندگی در بلغارستان پاسخ منفی گرفته است؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

در صورتی که جواب رد گرفتید خیلی مهم است بلافاصله به نماینده و وکیل خود را اطلاع بدهید، اگر آنها هنگام که مصاحبه کننده به شما تصمیم را برای امضا داده شده بود، با شما نبودند.

اگر وکیل نداشته باشید و نمی توانید با نماینده خود را تماس بگیرید، فوراً باید به یکی از دفاتر کمیته هلسینکی بروید و جواب رد را ببرید و نشان دهید!

دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:

logo-en.jpg

دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:
نشانی: شهر صوفیه 1000، خیابان «اوزونجفسکا»، شماره 1
تلفن: 00 359 2 981 3318 / 00 359 2 980 2049


اسویلنگراد، خیابان«ژنرال استروکاو» (General Strukov) شماره 5
تلفن: 00 359 379 63 118


هارمانلی، «دروژبا» شماره 23
ساخت اداره در کمپ پناهنگان طبقه 1


لازم است وکیل بلافاصله شکایتعلیه جواب رد مقامات بلغارستان به دادگاهبنویسد.

این شکایت باید توسط شما و نماینده تان امضا شود و به مرکز پناهندگان که در آن کارت ثبت نام شما صادر شده بود، ببرید.

کارمندان آژانس پناهندگان در این مرکز مجبورند شکایت شما را قبول کنند و یک کپی از آن که رویش تاریخ و مهر گذاشته اند، پس بدهند.

شکایت باید در مهلت زمانی تنظیم شود که شما رای تصمیم را قانوناً – با دادن امضا و درج تاریخ – دریافت کرده اید.

مهلت تنظیم شکایت در آخر برگه رای تصمیم قید شده است و می تواند 7 روز یا 14 روز باشد. مراقب باشید که این مهلت را از دست ندهید!

شما باید یک کپی از شکایت با مهرنگه دارید و آن را به وکیلی که با شما در طول مصاحبه و یا وکلا در کمیته هلسینکی بلغارستان در صورتی که شکایت شما را آنها نوشته اند، بدهید.

پس از مدتی، به آدرس که شما در آن زندگی می کنید، احضاریه از دادگاه خواهد آمد که در آن روز و زمان که در آن پرونده شما توسط قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد، قید می شود. شما باید این احضاریه را به وکیل که با شما در طول مصاحبه بوده است ببرید.

اگر هنگام مصاحبه های در آژانس پناهندگان وکیل نداشته اید و به این دلیل شکایت شما توسط وکلا کمیته هلسینکی نوشته شده بود، شما باید احضاریه دادگاه را به آنها نشان دهید که آنها اطلاعاتی در مورد کسی که با شما به دادگاه خواهد آمد، بدهند.