چه کار کنم برای پیوستگی اعضای خانواده خودم؟

FAMILY REUNIFICATION
Audio file

برای دریافت مجوز ملحق شدن با اعضای خانواده باید درخواست به آژانس پناهندگان ارایه شود. آژانس دولتی پناهندگان این مجوز را صادر می کند.
اگر شما مدرک ازدواج و مدارک تولد فرزندان خود را داشته باشید باید آنها را به برگه درخواست پیوست کنید. اگر به چنین مدارکی دسترسی ندارید، می توانید گواهی با اعلام نام، تاریخ تولد و محل زندگی(کشور و نشانی) اعضای خانواده خود را پیوست کنید که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.

بعد از دریافت مجوز پیوستگی خانواده، مقامات بلغار این اطلاعات را رسماً به سفارت بلغارستان درکشور محل اقامت اعضای خانواده شما را می فرسند. اعضای خانواده شما باید برای صدور ویزای در گذرنامه، به سفارت بلغارستان بروند. اگر اعضای خانواده برای سفر گذرنامه ندارند، سفارت بلغارستان می تواند به آنها مدارک سفر بلغاری (لسه پاسه) صادر کند.

اگر شما نمی دانید خانواده تان کجاست، می توانید از آژانس دولتی پناهندگان درخواست کنید برای جستجوی خانواده تان اقدام کند. در این مورد، کارمندان آژانس دولتی پناهندگان برای کمک و همکاری برای پیدا کردن آنها در خارج از بلغارستان به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و صلیب سرخ بلغارستان، مراجعه می کنند.

گر مکان زندگی اعضای خانواده شما نامشخص باشد این امکان وجود دارد که با همکاری سازمان صلیب سرخwarning بلغارستان برای جستجوی آنها اقدام شود.