چه کار کنم در موردی که در خواست من در باره پیوستگی اعضای خانواده خودم جواب منفی گرفته است ؟

FAMILY REUNIFICATION
Audio file

در صورتی که آژانس دولتی پناهندگان از پیوستگی اعضای خانواده با شما خود داری نماید حق دارید از این تصمیم به دادگاه شکایت کنید تا دادگاه به آژانس دستور بدهد مجوز پیوست اعضای خانواده را صادر کند.
شکایت علیه جواب رد پیوستگی اعضای خانواده شما در بلغارستان باید در طی 14 روز(دو هفته) بعد از دریافت جواب منفی ارایه شود.

شکایت باید به دادگاه اداری محل زندگی شما (قید شده در کارت ثبت نام شما) تسلیم شود. حق دو جلسه دادگاه دارید. اگر از رای تصمیم جلسه اول ناراضی باشید می توانید به دادگاه عالی اداری شکایت کنید. تصمیم دادگاه عالی اداری نهایی است.

برای نوشتن شکایت به وکلاء کمیته هلسینکی بلغارستان مراجعه کنید. آنها  می تواند رایگان به شما در تشریفات پناهندگی و ارایه دادن شکایت به دادگاه  همکاری کنند.

اگر می خواهید شکایت به دادگاه علیه جواب منفی از آژانس پناهندگان ارائه دهید، باید فوراً  بعد از گرفتن تصمیم آژانس پناهندگان به کمیته هلسینکی بلغارستان مراجعه کنید تا مهلت شکایت تان به پایان نرسد.

اگر می خواهید همراه وکیل به دادگاه بروید، باید کمیته هلسینکی بلغارستان را آگاه کنید. کمیته هلسینکی بلغارستان برای نوشتن تقاضا به دادگاه برای منصوب کردن وکیل تسخیری رایگان یاری خواهد کرد.

وکیل تسخیری مصوب شده از دادگاه  برای دعوای شما حق ندارد  از شما دستمزد بگیرد زیرا دولت بلغار به او حقوق می دهد.