چه کسی حق مجاز به ملحق خانواده اش در بلغارستان دارد؟

FAMILY REUNIFICATION
Audio file

اگر پناهندگی (استاتوت) یا پناهندگی انسان دوستانه در یافت کرده اید، حق دارید برای ملحق شدن به خانواده خیش در بلغارستان در خواست کنید.