چه کسی را «نماینده» من نامیده می شود؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

اگر شما در بلغارستان بدون پدر و مادر خود و یا بدون بستگان دیگر خود هستید، آن وقت دولت بلغار باید به شما یک کارمند ویژه منصوب کند که مسئول اجراء مناسب تشریفات شما و مراقبت از منافع شما باشند. این کارمند «نماینده» نامیده است.
این نماینده می تواند مرد یا زن باشد و انتخاب می شود از شهرداری که کمپ پناهندگان شما در آن قرار دارد.

مقامات بلغارستان و به طور خاص – آژانس پناهندگان و مصاحبه کننده شما مجبورند برای شما ملاقات با فردی منصوب شده به عنوان نماینده شما، تنظیم کنند. و هم برای این که قادر به صحبت کردن آزادانه باشید یک مترجم فراهم کنند.

نماینده موظف است در هر مصاحبه شما با آژانس پناهندگان با شما حضور یابد، و همچنین هر زمانی که شما باید سندی را امضا کنید.
هر زمانی که پرسش و یا مشکلاتی دارید، حق درخواست ملاقات با نماینده خود را دارید.