چه کسی می تواند درخواست پناهندگی در بلغارستان کند؟

REGISTRATION
Audio file

مطابق قانون هر فرد خارجی می تواند از بلغارستان تقاضای حمایت و پناهندگی کند تا بماند در اروپا و زندگی کند.
این حق بستگی به ورود قانونی و یا غیر قانونی فرد خارجی به بلغارستان ندارد و ارائه گذرنامه معتبر و یا دیگر مدارک هویت و یا عدم وجود چنین مدارکی در تعلق گرفتن این حق به پناهجویان بی تاثیر است. داشتن مدرک هویت، تنها می تواند در تسریع تشریفات و تصمیم گیری درباره پرونده حمایت و پناهندگی موثر واقع شود.

تقاضای پناهندگی در بلغارستان می تواند توسط هر کسی – مرد، زن یا کودک – ارایه شود. زنان در اروپا حقوق برابر با مردان دارند و باید به نام خودشان تقاضا بدهند، حتی اگر متاهل باشند.

در موردی که کودکان با یک یا هر دو تا والدین خود وارد بلغارستان شده اند، والدین کسانی هستند که برای فرزندان خود درخواست پناهندگی می نویسند، اما فقط در صورتی که کودکان زیر 14 سال سن باشند.

ممکن است از کودکانی که 14 سال دارند مقامات هم بخواهند وی در خواست خودش را امضا کند و پدر یا مادرش با امضای خود آن را تصدیق کند.

فرزندان که 18 سال دارند همیشه خودشان تقاضا ارایه دهند و لازم نیست پدر یا مادر آنها هم آن را امضا کند.

کودکان در صورتی که تنها وارد بلغارستان شده اند یعنی بدون پدر، مادر یا بستگان خود باشند «کودکان بدون همراه بزرگسال» نامیده می شوند. قانون برای آنها قوانین و دستورالعمل های ویژه ای تدارک دیده است. آنها می توانند جداگانه فقط با امضای خود درخواست پناهندگی و حمایت به مقامات بلغار ارایه دهند.