چگونه می توان پناهندگی درخواست کرد؟

REGISTRATION
Audio file

حمایت ممکن است از مقامات بلغارستان به صورت شفاهی یا به صورت کتبی درخواست شود.
افرادی که بی‌سوادند و نمی توانند بنویسند به صورت شفاهی درخواست خود را مطرح می‌کنند.

اگر بی‌سواد هستید، می‌توانید از ماموران پلیس خواهش کنید درخواست شفاهی شما را برای حمایت در بلغارستان یاد‌داشت کنند. ماموران پلیس وظیفه دارند که درخواست شفاهی شما را یاد‌داشت کنند و سپس مترجم زبان شما باید آن را بخواند و اگر با موارد نوشته شده موافق باشید و همان باشد که گفته‌اید، آن را امضاء می‌کنید.

ولی پلیس به ندرت مترجم در اخیتار دارد، بنابراین وکلای رایگان کمیته هلسینکی، که مترجم آنان را همراهی می‌کند، اغلب به نوشتن یک درخواست کتبی برای پناهندگی در بلغارستان کمک می کنند. وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می‌کنند و مرتبا به بازداشت‌گاه‌های پلیس در مرز و داخل کشور سر می‌زنند.

اگر شما بی‌سوادید و در حال حاضر در برابر کارمند آژانس پناهندگان در بلغارستان هستید، هیچ مشکلی برای ثبت درخواست پناهندگی شما وجود ندارد، زیراآژانس هر زمان که با شما صحبت می کنید، از مترجم استفاده می‌کند.

ولی اگر سواد دارید بهتر است درخواست خود را کتبی و به زبان مادری‌تان بنویسید. و این طور می‌توانید دلایل فرار از کشور خود و تمام حوادثی را شرح دهید که باعث شده است شمااین تصمیم را بگیرید.

شایست‌است که شما هر گونه مدارک هویت، یا سایر اسنادی که به پیشینه‌ی زندگی‌تان مربوط است را به همراه داشته باشید و به ماموران پلیس یا کارمندان آژانس پناهندگان تحویل دهید.

هنگام ارایه دادن اسناد اصلی همراه با درخواست پناهندگی خود، کارمند دولتی که آنها را دریافت می‌کند باید یک پروتکل کتبی با امضای خودش تهیه کند و در آن یاد داشت شود چه نوعی مدارک داده‌اید. مواظب این پروتکل باشید زیرا بعدا با آن می‌توانید مدارک خود را دریافت کنید، مگر این‌که دلیل قانونی دیگر از سوی مقامات بلغارستان برای نگهداری آن‌ها وجود داشته باشد.