کمک از وکیل

APPEAL
Audio file

سفارش میشود که از خدمات و کمک وکیل مدافع استفاده نمایید ، مخصوصأ در نوشتن و دادن اعتراض نامه بمقابل فیصله که جواب رد داده شده است .
اگر میخواهید که اعتراض نامه در مقابل جواب منفی ( رد ) ادارهً مهاجرین به محکمه بدهید ، دفعتأ بعد ازینکه فیصله را حاصل نمودید با وکیل مدافع ارتباط بگیرید ، تا اینکه میعاد که برای اعتراض وجود دارد آنرا از دست ندهید .
قبل از همه ، میتوانید که به وکیلان مدافع کمیتهً هلسنکی که بطور مجانی است مراجعه نمايید ، که این کمیته همکار رسمی کمیساریت عالی ملل متحد در امور مهاجرین میباشد.
وکیلان مدافع کمیتهً هلسنکی بطور مجانی کمکهای حقوقی ، مشوره ها ، آماده ساختن پیشنهادات و اعتراض نامه ها را فراهم مینمایند ،بشمول این کمکها همچنان در محکمه میتواند در پروسهُ پناهجویی شما را کمک نمایند .

bhc_1.jpg

کمیتهً هلسنکی بلغاریه

صوفیه – کوچهُ « اوزونجوفسکه » نمبر۱ منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۳۳۱۸ /۰۰۳۵۹۲۹۸۰۲۰۴۹
تیلفون: 00359 888 788 105
ایمیل: [email protected]
Web site: www.bghelsinki.org

سویلینگراد – کوچهُ « جنرال ستروکوف » نمبر۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۷۹۶۳۱۱۸
تیلفون: 00359 888 819 745
Web site: www.bghelsinki.org

خرمنلی – ناحیهُ دروژبه نمبر۲۳ در کمپ مهاجرین روبروی تعمیر اداری
Web site: www.bghelsinki.org

اوقات کار :از ۱۰:۰۰تا ۱۲:۰۰ ــ از ۱:۰۰ تا ۴:۰۰


اگر آرزو دارید که وکیل مدافع داشته باشید که وی شما را در محکمه در قسمت دوسیهُ تان کمک نماید ، باین منظور کمیتهً هلسنکی را آگاه بسازید ، اینها یک درخواست مخصوص بهمرای اعتراض نامهُ شما که به محکمه میدهید ضمیمه میسازد ، که قاضی وکیل مدافع دولتی که بطور مجانی میباشد برایتان تعیین نماید .
در صورتیکه شما قبلأ وکیل مدافع دولتی که بطور مجانی میباشد ، داشته باشید که وی شما را در جریان دوسیهُ پناهجویی تان کمک مینماید باید بدون ضیاغ وقت با وی در تماس شوید که در پیشکش نمودن اعتراض نامه به محکمه شما را کمک نماید .
وکیل مدافع دولتی که برای شما تعیین شده است در مورد اینکه شما را در مقابل ادارهُ مهاجرین و یا اینکه در محکمه مساعدت نماید در دفتر کمکهای حقوقی ملی کار میکنند.

nbpp.jpg

دفتر کمکهای حقوقی ملی

صوفیه ۱۴۲۱ ، کوچهُ « رزویگور » نمبر ۱
تیلفون سرتاسری برای کمکهای حقوقی ۰۰۳۵۹۷۰۰۱۸۲۵۰
Web site: www.nbpp.government.bg

اوقات کار : از ساعت ۹:۰۰ ــ ۱۷:۰۰


باینترتیب وکلای دفتر کمکهای حقوقی ملی حق ندارند از شخص کاندید برای پناهجویی پول بخواهند تا از آنها در مورد دوسیه هایشان در محکمه نمایندگی و دفاع نماید ، زیرا درینمورد دولت بلغاریا به آنها پول میپردازد .

وکیل مدافع دولتی که در مورد دوسیهُ پناهجویی تان در مقابل ادارهُ مهاجرین ویا اینکه در محکمه مقرر شده است بطور مجانی میباشد .
وکیل مدافع دولتی حق ندارد که از شما پول بخواهد برای اینکه از شما در
مقابل دوسیهُ تان دفاع نماید زیرا که از طرف دولت بلغاریا برایشان پول پرداخته میشود .

در صورت امکان همیشه با وکیل مشوره نمایید ، زمانیکه نمیدانید چه حقوق دارید د یا اینکه نمیتوانید فیصله نمایید که در کدام حالات چگونه عمل نمایید .
سازمانهای دیگریکه کمکهای حقوقی را بطور رایگان برای مهاجرین مینمایند :

arm.jpg

انجمن برای مهاجرین و پناهندگان

صوفیه – کوچهُ « گراف ایگناتیف » نمبر۶ ، منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۹۸۸۰۰۵۷
ایمیل : [email protected]
Web site: http://abm-bg.org


fvb.jpg

بنیاد « مرکز برای کمکهای حقوقی – صدا در بلغاریا »

صوفیه – کوچهُ « تریادیسه » نمبر۵ ب ، منزل ۵ ، دفتر ۲۲۶
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۰۷۷۹
ایمیل : [email protected]
Web site: www.centerforlegalaid.com


far.jpg

بنیاد « رسیدن به حقوق »

تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۸۷۹۳۲۸۰
ایمیل :[email protected]
Web site: www.farbg.eu


bcdi.jpg

مرکز تحقیقاتی برای جیندر در بلغاریا

صوفیه – جادهُ « وسیل لیفسکی » نمبر ۳۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۶۳۵۳۵۷
ایمیل: [email protected]
Web site: http://bgrf.org

خسکووا – کوچهُ « پیرین » نمبر ۹
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸۵
ایمیل: [email protected]
Web site: http://bgrf.org>

دیمیتروفگراد – کوچهُ « کلیمنت اوخریدسکی » نمبر۱، منزل ۱، اتاق ۱
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸
ایمیل : [email protected]
Web site: http://bgrf.org