کمک مالی اجتماعی اضافی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

افرادی با نیاز ویژه یا استثنایی به طور مثل زنهای باردار، خانواده با بچه های زیاد، بیماران می تواند در مدتی که در تشریفات پناهندگی هستند، درخواست به اداره های اجتماعی بلغاری برای گرفتن کمک اضافی، ارایه دهند.
برای ارایه دادن درخواست برای کمک اجتماعی اضافی، ممکن است از کارکنان آژانس پناهندگی در کمپی که در آن زندگی می کنید و هم از سوی سازمان های صلیب سرخ و یا شورای پناهندگان زن کمک بگیرید.