کمک پزشکی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

هنگام تشریفات پناهندگی از طریق دولت بلغارستان بیمه اجتماعی شما پرداخت می شود. دولت بلغارستان بیمه اجتماعی را فقط در طی تشریفات پناهندگی می پردازد. برای درمان باید پیش پزشک شخصی معاینه انجام شود. ثبت نام پیش پزشک شخصی با کمک کارمندان آژانس دولتی پناهندگان یا همکاری از دفتر صلیب سرخ بلغارستان می تواند اجرا شود.

در زمان تشریفات پناهندگی شما بیمه اجتماعی شما از طریق دولت بلغارستان پرداخت می شود. بیمه اجتماعی فقط در طی تشریفات پناهندگی شما است. برای درمان باید پیش پزشک شخصی معاینه انجام شود. برای راهنامایی به پزشک شخصی به دفتر پزشکی آژانس دولتی پناهندگان یا میانجی ها از دفتر صلیب سرخ بلغارستان یا شورای پناهندگان زن مراجعه کنید.

بنابراین در طول تشریفات پناهندگی شما حق دریافت درمان رایگان، اما نه برای همه انواع بیماری. بعضی خدمات مثل دندان پزشک، عمل جراحی و غیر به حساب آورده نمی شود و پرداخت می شود، به طوری که شهروندان بلغارستان این کار را انجام می کنند.