کی میتواند در بلغاریا پناه بخواهد؟

REGISTRATION
Audio file

طبقی قانون هر خارجی میتواند عریضه برای پناه در بلغاریا بدهد و برای ماندن و زندگی کردن در اروپا درخواست حمایت و وضعیت (ستاتوت) را کند.
بدونی فرقی که آیا این شخص به طوری قانونی یا غیری قانونی داخلی بلغاریا شده است وهمچنان آیا با خود شناسنامه با اعتبار دارد . اما اگر کسی با خود هر سندی که داشته باشد ، خوب است که آنها را به موقع به مقامات نشان بدهد ، بخاطر سریعترشدن تصمیم در موردی شان.

عریضه برای پناه در بلغاریا هر کس داده میتواند – مرد ، زن یا طفل ، زنان در اروپا حقوق مساوی با مردان دارند و باید عریضه خودشان به اسم خود بدهند حتی اگر ازدواج کرده باشند.

هنگامی که اطفال با یک ویا هر دو والدین وارد بلغاریا شده اند، والدین کسانی هستند که برای فرزندان خود درخواست پناه می کنند، اما فقط در صورتی که آنها کمتر از سن 14 ساله استند .

اگر یکی از اطفال 14 ساله باشد ، مقامات می توانند از طفل بخواهند که به نام خود درخواست را امضا کند و یکی از والدین برای تأیید به درخواست امضا کند.

اطفالی كه 18 ساله استند ، همیشه تنها به نام خود درخواست را میدهند ، بدون نیاز به امضای والدین .

اطفالی که بدون والدین یا بدون اقارب یا بدون نزدیکان خود داخل بلغاریا شده اند ، “اطفال بی سرپرت” نامیده می شوند و حقوق مخصوص دارند . این اطفال می توانند درخواست پناه و وضعیت (ستاتوت) خود را به مقامات بلغاریا به تنهایی و تنها با امضا خود بدهند.