څوک کولای شی چه بلغاریا کښی پناه وغواړی ؟

REGISTRATION
Audio file

د قانون له مخی هر خارجی کولای شی بلغاریا کښی د پناهنده ګی او ستاتوت لپاره درخواست ورکړی بیله د نه چه آیا
.اسناد له ځان سره لری او که نه ، قانونی او یا که غیر قانونی راغلی ده

.خو ښه خبره ده چه که هر سند ولری په خپل موقع مسول کسانوته ور وښی چه دا کار د دوی درخواست ګړندی کوی

هر څوک کولای شی بلغاریا کښی پناهنده ګی لپاره درخواست ورکړی که نارینه وی ، ښځه ، یا ماشوم . چون ښځه

مساوی حقوق لری نو دوی باید په خپل نوم درخواست ورکړی حتی که میړه هم ولری . پلار او مور کولای شی ماشومانو

لپاره درخواست ورکړی که چیری ماشوم له ۱۴ کلو عمر کم وی . دولتی کسان کولای شی چه له ماشوم وغواړی چه

لاسلیک وکړی که د ۱۴ کالو نه پورته وی او مور یا پلاری تايید کړی . هغه ځوانان چه یوازی بلغاریا ته راغلی وی او

عمریی ۱۸ او یا له ۱۸ پورته وی خپله کولای شی چه لاسلیک وکړی .هغه ماشومان څه بیله کورنی څخه بلغاریا ته

.داخل شوی وی دوی ته بی سرپرست ماشوم یا دیږی او ځانګړی حقوق لری