اضافه ټولنیزی مرستی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

هغه کوم کسان چه اضافی مرستوته اړتیا لری لکه : امیدواری ښځی ، بی سر پرست ماشومان ، هغه کورنی چه ډیر
ماشومان لری ، هغه کسان چه دوامداره ناروغی لری ، کولای شی چه د بلغاریا ټولنیزو اضافی مرستو لپاره درخواست

ورکړی . د دی درخواست لپاره د پناهنده ګیو اداره کارکوونکو څخه چیرته چه زوند کوی مرسته وغواړی .او یا هم د

.سره میاشت او یا د مهاجرو ښځو له شورا څخه مرسته اخیستی شی