امکان لری چه زما سرپرست یو بل څوک وی نه مور او پلار

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

که چیرته ستاسو مور او پلار ستاسو سره په بلغاریا کښی نشته او ستاسو سره نور نږدی اقارب لکه نیکه ، انا ، ترور ، تره

.مشر ورور یو ځای وی نو دوی کولای شی ستاسو په ځای او ستاسو سره یو ځای لاسلیک یا امضا وکړی

.تاسو کولای شی چه دا خپلوان خپل سر پرست وټاکی تر هغه پوری چه ستاسو د پناهنده ګی پروسه خلاصه کیږی