د حمایت بشر دوستی د وضعیت یا ستاتوت اخیستلو سره ستاسو حقوق

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

.که چیرته د بشر دوستی حمایت ستاتوت یا وضعیت لاس ته راوړی لاندی حقوق لری

ـ &بدون له کومی مخصوص اجازه څخه د کار کول

ـ د زده کړو حق په مکتبونو او پوهنتونو کښی

ـ د بلغاریا تابعیت لاس ته راوړل ۵ کاله ورسته له ستاتوت څخه

ـ نور هیوادو ته سفر لکه هغه کسانو غوندی چه د بلغاریا دایمی اقامت اجازه لری ( هغه هیواد ته باید ویزه واخلی

.( او تر هغه پاتی کیدای شی چی ویزه اعتبار لری