د ماشومانو تعلیم د بلغاریا په مکتبونوکښی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

ستاسو ماشومان چه تر ۱۸ کلونو عمريي رسیږی دی بلغاریا دولتی مکتبو کښی په وړیا توګه تعلیم کولی شی. د خپلو
ماشومانو په مکتب کښی د شمول لپاره له پناهنده ګیو اداره له کارکونو څخه چیرته چه ژوند کوی او یا د سره

.میاشتی سازمان ، کاریتاس ، مهاجرو ښځو له شورا څخه مرسته اخیستی شی