د وضعیت یا ستاتوت څخه ورسته اسناد

DOCUMENTS
Audio file

.د ستاتوت لاس راوړو سره تاسو د دایمی کارت حق لری

.که ستاتوت ولری تاسو د پناهنده کارت لرلو حق لری . دا کارت ۵ کلونو لپاره اعتبار لری

id1.png
id2.png

که چیری د بشر دوستی د حمایت وضعیت یا ستاتوت مولاس ته راوړی وی نو تاسو د خارجی کارت د بشر دولتی حمایت

.ستاتوت سره لری . دا کارت ۳ کاله اعتبار لری

id3.png
id4.png

د پناهنده کارت د ۵ کلونو لپاره اعتبار لری او د بشر دوستی حمایت ستاتوت کارت ۳ کاله اعتبار لری . دا د ستاتوت د

.اعتبار معیاد نه دی . دا معیاد صرف د سند د اعتبار موده ده . که چیرته میعاد ختم کیږی نو دوباره تمدید کیږی

پکارده چه یوه میاشت مخکی له دی چه د کارت میعاد ختم شی تاسو د تمدید لپاره باید درخواست ورکړی او د هغه د

پیسو تکس ورکړی . دا دواړه کارتونه یوه عملیه د تمدید کولو لپاره لری . د دی کارت د صدور لپاره تاسو د هغه ناحیه

.په کوم کښی چه ژوند کوی د ناحیه اداری څخه د پیژندنی مخصوصه شمیره ( ای ، ګه ، نه ) لاس ته راوړی

.د پیژندنی مخصوصی شمیری ( ای ،ګه ، نه ) د لاس ته راوړلو لپاره په ناحیه کښی تاسو لاندی شیانوته اړتیا لری

د راجستر کارت ، د ستاتوت اصلی ځواب پانه ، او د پناهنده ګی اداری لیک د ناحیه لپاره چه تاسو د ژوند کولو لپاره

انتخاب کړی

id5.png
id6.png