روغتیایی مرستی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

په هغه موده کشی چه ستاسو د پناهنده ګی یا پناه غوښتنی کارونه روان دی بلغاریا دولت ستاسو د بیمی پیسی په غاړه
.اخلی

تاسو صرف تر هغو پوری چه ستاسو د پناهنده ګی کارونه روان وی بیمه یاست . د تداوی لپاره هغه کوم داکتر چه تاسو ته

.تعین شوی دی ناروغی په صورت کښی مراجعه وکړی

د داکتر د انتخاب لپاره د کمپ صحی مرکز ته ورشی او یا هم د سره میاشتی او یا هم د ښځو مهاجرو له شورا څخه مرسته

وغواړی . د پنا ه غوښتنی د کارونو په جریان کښی تاسو بدون د پیسو له ورکولو د درملنی حق لری . خو ټولی

ناروغتیاوی په دغه ډله کښی نه راځی. ځینی ناروغیو او دواګانی بیمه ندی . لکه دی غاښونو درملنه . او د ځینو دواګانو

.پیسی باید ورکړی . دغه تداویګانی او دواګانی د بلغاریا خلکوته هم د پیسو په مقابل کښی اجرا کیږی