زما د کورنی کوم غړی کولای شی چه بلغاریا ته راشی ؟

FAMILY REUNIFICATION
Audio file

.د بلغاریا قانون صرف د کورنی لاندی غړو ته ستاسو سره یو ځای کیدو اجازه درکوی
میرمن / میړه

مور او پلار د میرمنی یا د میړه چه نه شی کولای په یوازی توګه ژوند وکړی او زیاد عمر لری او یا هم

.ډیر ناروغه وی او ضرورت لری د خپلو اولادو سره وی

.هغه ماشومان چه واده يي وی کړی او تر ۱۸ کلوعمر کم وی


که چیرته مو بله میرمن لری او یوه میرمن مو په

بلغاریا کښی تاسو سره وی نو تاسو خپله دویمه میرمن

.بلغاریا ته نه سی راوستلی

که ماشوم کم له ۱۸ کالو وسی او په بلغاریا کښی بیدون د مور او پلار په د خاطر څه دوی مړه شوی دی یا نه پویږی څه دوی چیرته دی . کولی شی څه د خپلوخپلوانو سره یو ځای شی لکه نیکه ، انا ، تره ، ترور ، بالغ ورور یا بالغ .خور