ستاسو حقوق که چیرته وضعیت یا ( ستاتوت ) پناهنده ګی لاس ته راوړی

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

.که چیرته وضعیت یا ستاتوت د پناهنده ګی لاس ته راوړی لاندی حقوق لری
ـ کارکول بدون له کوم خاص اجازه نامی څخه

ـ وړ یا تحصیل په مکتبونو او پوهنتونونو کښی

ـ له خپل فامیل سره یو ځای کیدل په بلغاریا کښی

ـ د بلغاریا تابعیت لاس ته راوړل ۳ کاله ورسته ستاسو د وضعیت یا ستاتوت څخه

۹۰ـ نورو هیوادو ته آزادانه د نورو بلغاریانو په شان سفر کولای شی ( بدون له ویزه نورو اروپایی هیوادو ته سفر . او د

.(ورځی لپاره پاتی کیدای شی په ۶ میاشتو کښی