ستاسو د کارکولو حق

RIGHTS AND OBLIGATIONS

اجازه نامی د پاره باید تحریری عریضه د کمپ ریس ته چه تاسی پکښی اوسیږی وکی او که تاسی په کمپ کښی نه
اوسیږی عریضه باید هغه کمپ ته چه د د تاسی تر څوچی دپناهنده ګی پروسه مو جریان لری قانونی کارکولو اجازه لری د

دغی تاسی د پناهندهګی پروسه مخ ته وړی ورکی. دغه کار هغه وخت کاولی شی چه دتاسی د راجستر نه په اداری

.پناهنده ګانوکی دری میاشتی تیر شوی وی