(سند (راجستر کارت

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

څو ورځی ورسته له دی چه د پناه غوښتنکی په حیث راجستر شوی تاسوته به دی راجستر کارت درکول کیږی

regcard_0.png
  • .په دی شکل به لیدل کیږی
  • نوم له عکس سره –
  • د زیږیدو نیټه –
  • ( جنس (نارینه – ښځینه –
  • د زیږدلو ځای –
  • تابعیت –
  • ۱۴ کلن د ماشومانو سره –
  • په بلغاریا کښی ستاسو شخصی نمبر –
  • پته په بلغاریا کښی . یا د کمپ آدرس اویا د باندی آدرس –
  • د کمپ په هغه برخو کښی چه تاسو حق لری بدون د پناهنده ګی د اداری له اجازی څخه پرته ورڅخه تیر شی –

د دی کارت لرل د بلغاریا پولیسو ته دا ښیی چه ستاسو د پناهنده ګی پروسه روانه ده او حق لری چه تر سو

.تاسی ته آخری ځواب نه وی راغلی په بلغاریا کښی پاتی شی

دا د راجستر کارت یو موقتی سند دی . دا کارت دری میاشتی اعتبار لری خو که چیرته ستاسو د پناهنده ګی پروسه ډیره

اوږده شی نو په آسانی سره دا کارت اعتبار کیدای شی تر هغه پوری چه ستاسودرخواست آخری مرحلی ته نه وی

رسیدلی . او که چیرته ورسته له دی چه آخری منفی ځواب درته راشی او تاسو محکمی ته درخواست وکړی نو په جریان

.دی محکمی کښی هم دا کارت تمدید کیږی

ستاسو کارت باید په خپل وخت کښی تمدید شی . که چیرته د راجستر کارت نیټه تیره شی او پولیس تاسو ونیسی پولیس

.حق لری چه تاسو وساتی

که چیرته تاسو خپل راجستر کارت ورک کړی کیدای شی دی پناهنده ګی د اداری له خوا تاسو دی ۲۰۰ لیوی پوری

.دبی تفاوتی په خاطر جرمنه شی . کله مو چه دا پیسی ورکړی بل نوی کارت در کول کیږی

که چیرته تاسو دی خپل درخواست ځواب د بلغاریا له دولت څخه لاس ته راوړی وی او غواړی چه د دوهم ځل او یا

دریم ځل دباره درخواست ورکړی نو تاسو نور د راجستر کارت حق نلری تر هغه که چیری د پناهنده ګیو اداره وغواړی

.تاسوته د پناهنده ګی نوی پروسه پیل کړی