له وکیل څخه مرسته

APPEAL
Audio file

تاسوته څرګنډونی کیږی چه د مدافع وکیل له مرستو او خدماتونه ګټه واخلۍ ، په ځانګړی توګه د اعتراض لیک د لیکلو او ورکول یې د فیصلې په مقابل کښې چه منفی ځواب مو اخیستۍ وی .
که غواړی چه د کډوالو د کمیټې د منفی ځواب په مقابل کښې تاسو د اعتراض لیک محکمې ته ورکړۍ ، سمدلاسه وروسته له هغه نه چه فیصله دی واخیسته د مدافع وکیل سره اړیکه ونیسۍ ، ترسو چه هغه موده چه د اعتراض لیک لپاره ټاکل شویده له لاسه ورنکړۍ .
مخکښې له هر شۍ نه کولای شی چه د هلسنکی کمیټې د مدافع وکیلانونه چه په وړیا توګه دی، ورشۍ . چه دغه کمیټه د ملګروملتوعالی کمیساریت د مهاجرینو لپاره یو رسمی همکار دی .
د هلسنکی کمیټې مدافع وکیلان په وړیا توګه حقوقی مرستې ، مشورې ګانې ، د پیشنهادونو او اعتراض لیک آماده کول تاسوسره مرستې کوی برسیره پر دی همدارنګه په محکمه کښې کولای شی چه د کډوالې په پروسیجر کښې تاسوسره مرستې وکړی.

bhc_1.jpg

د بلغاریې د هلسنکی کمیټه

صوفیه – د « اوزونجوفسکه » کوڅه لمبر ۱ ، دریم مزل
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۳۳۱۸ /۰۰۳۵۹۲۹۸۰۲۰۴۹
ټیلفون: 00359 888 788 105
ایمیل : [email protected]
Web site: www.bghelsinki.org

سویلینگراد – د « جنرال ستروکوف » کوڅه لمبر۵
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۳۷۹۶۳۱۱۸
ټیلفون: 00359 888 819 745
ایمیل : [email protected]
Web site: www.bghelsinki.org

خرمنلی – د دروژبه ناحیه لمبر۲۳ د کډوالو کمپ ، د اداری تعمیر مخامخ
Web site: www.bghelsinki.org

د کاروخت : له ۹:۰۰ ــ ۱۲:۰۰ / ۱۳:۰۰ ــ ۱۷:۰۰ بجو


که چیرې هیله لرۍ چه مدافع وکیل ولرۍ چه هغه تاسو سره د دوسیې په هکله محکمه کښې مرسته وکړی ، لدغه خاطره دهلسنکی کمیټې ته خبر ورکړۍ ، دوی یو ځانګړی غوښتنه د تاسې د اعتراض لیک سره چه محکمې ته یې ورکوۍ ، لیکی او یوځای کوی چه قاضی تاسوته دولتی مدافع وکیل چه په وړیا توګه دی وټاکی .
په هغه صورت کښې چه تاسې مخکښې دولتی مدافع وکیل چه په وړیا توګه دی ، درلوده چه دی تاسو سره د کډوالی په دوسیه او پروسیجرکښې مرسته يی کول ، ضرور دی چه سمدلاسه بی له هغه نه چه وخت ضایع کړۍ د هغه سره اړیکه ونیسۍ ، چه د تاسو د اعتراض لیک په برخه کښې تاسو سره مرسته وکړی چه محکمې ته يی وړاندی کړۍ .
هغه دولتی مدافع وکیل چه تاسو لپاره ټاکل شویده په دغه هکله چه د تاسو سره پر خلاف د کډوالودکمیټې اویا محکمه کښې مرسته وکړی دملی حقوقی مرستې دفترکښې کار کوی

nbpp.jpg

د ملی حقوقی مرستې دفتر ( اداره )

صوفیه ۱۴۲۱ ، د « رزویگور » کوڅه لمبر ۱
ملی ټیلفون د حقوقی مرستې لپاره ۰۰۳۵۹۷۰۰۱۸۲۵۰
Web site: www.nbpp.government.bg

د کار وخت: له ۹:۰۰ ــ ۱۷:۰۰ بجو


د ملی حقوقی مرستې دفتر وکیلان حق نلری د هغه څوک نه چه د کډوالو لپاره کاندید شوی دی پیسې واخلی ، ترسو چه د هغوی نه په محکمه کښې استازیتوب او دفاع وکړی ځکه چه په دغه هکله د بلغاریې دولت هغوی ته پیسې ورکوی .

دولتی مدافع وکیل حق نلری چه له تاسو نه پیسې وغواړی ، لدی خاطره چه د و تاسونه د دوسیی په خاطر دفاع کوی ، ځکه چه د بلغاریی د دولت لخوا هغوی ته پیسې ورکول کیږیهغه دولتی مدافع وکیل چه د تاسو د کډوالۍ د دوسیې په هکله د کډوالو د کمیټې او د محکمې پر خلاف ټاګل شویده په وړیا توګه دی .

د امکان په صورت هر وخت د وکیل سره مشورې وکړۍ ، کله چه نه پوهیږۍ چه څه حقوق لرۍ او یا دا چه نشی کولای فیصله وکړی چه کوم حالت کښې څرنګه عمل وکړۍ
نورې سازمانونه چه حقوقی مرستې په وړیا توګه د کډوالو لپاره کوی :

arm.jpg

د کډوالو او مهاجرینو انجمن

صوفیه – د « گراف ایگناتیف » کوڅه لمبر۶ ، دریم مزل
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۹۸۸۰۰۵۷
ایمیل : [email protected]
Web site: http://abm-bg.org


fvb.jpg

د «حقوقی مرستی لپاره مرکز – غږ په بلغاریه کښې » بنیاد

صوفیه – د « تریادیسه » کوڅه ، لمبر۵ ب ، پنځم مزل ، ۲۲۶ دفتر
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۰۷۷۹
ایمیل: [email protected]
Web site: www.centerforlegalaid.com


far.jpg

د « حقوقو رسیدلو ته » بنیاد

ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۸۷۹۳۲۸۰
ایمیل : [email protected]
Web site: www.farbg.eu


bcdi.jpg

تحقیقاتی مرکز د جیندرو لپاره په بلغاریه کښې

صوفیه – د « وسیل لیفسکی » جاده لمبر ۳۳
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۶۳۵۳۵۷
ایمیل : [email protected]
Web site: http://bgrf.org

خسکووا – د « پیرین » کوڅه لمبر ۹
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸۵
ایمیل : [email protected]
Web site: http://bgrf.org>

دیمیتروفگراد – د « کلیمنت اوخریدسکی » کوڅه لمبر۱، ۱ مزل، ۱ کوټه
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸
ایمیل: [email protected]
Web site: http://bgrf.org