هغه سازمانونه چه د ستاتوت لرونکو کسانو سره مرسته کوی

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

ورسته له هغه چه وضعیت یا ستاتوت لاس ته راوړی د بلغاریا د اسنادو د اخیستلو لپاره او همدارنګه کوم سوال لری د
هستونکی په باره کښی ، ټولنیز کمکونو ، د ماشومانو د نوم ثبت کولو لپاره په مکتب کښی او داسی نورو کولای شی لاندی

brc.png

د بلغاریا سره میاشت

آدرس : صوفیه ، کوڅه «جیمس باوچر» نمبر ۷۶
تلیفون: 00 359 2 49 23 093
www.redcross.bg


crw.png

د ښځینو مشورتی شورا ـ پناهنده

آدرس : صوفیه ، کوڅه « اکزرخ یاسیف » نمبر ۹۵
تلیفون: 00359 8 78 136 231
www.crw-bg.org


caritas.png

کاریتاس

آدرس : صوفیه ، کوڅه « سترومه » نمبر ۱
تلیفون: 00 359 2 920 08 25
www.caritas-sofia.org