ټولنیز کارکوونکی څه معنی لری او زما د پناهنده ګی په پروسه کښی څه کولای شی

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

ټولنیز کارکوونکی یا اجتماعی کارمند یو دولتی کارکوونکی دی چه ستاسو د حقوقی څخه ساتنه کوی چه له نماینده څخه

.جدا نفر ده . دا کارکوونکی نارینه یا ښځه کیدای شی

.دا کارکوونکی وظیفه لری چه ستاسو په ټولو مرکوکښی چه له پناهنده ګی اداری سره لری موجود وی

.ټولنیز کارکوونکی وظیفه لری چه تاسو ټولو هغه شیانو چه تاسو ضرورت دی د خپل کمپ په اطاق کښی یی وګوری

دا کارکوونکی وظیفه لری چه ستاسو ټول احوال څخه باخبر وی . لکه ستاسو صحت ، آیا په خپل وخت ډوډی در ته

رسیږی آیا د امن احساس کوی ، او هم ستاسو مکتب ته د تګ راتګ کارونه برابر کړی . هر کله چه کوم مشکل ولری او

یا کوم سوال ولری حق لری چه له مرکه کوونکی پوښتنه وکړی چه تاسو ته له دی ټولنیز کارکوونکی سره تاسوته ملاقات

.برابر کړی