په بلغاریا کښی ستاسو د پاتی کیدو حق ستاسو دی پناهنده ګی د پروسی په حال کښی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

تر هغه پوری چه ستاسو د پناهنده ګی پروسه روانه وی تاسو په بلغاریا کښی د پاتی کیدو حق لری . دا مهمه نده چه
په بهرنی پاسپورت قانونی او یا که غیرقانونی راغلی یاست . دا په دی معنی ده چه د بلغاریا دولت حق نه لری تاسو په

.زور هغه ملک نه چه تاسی ورڅخه راغلی یاست بیرته ولیږی . او یا هم تاسو خپل اصلی وطن ته ولیږی

.د قانون له مخی د بلغاریا دولت تاسو څخه تر هغه پوری حمایت کوی تر څو چه تاسوته آخری ځواب نه وی رسیدلی

که چیریی د پناهنده ګی اداره له تاسو څخه حمایت کړی وی خو تاسو ته منفی ځواب رسیدلی وی ، او یا هم که مو

محکمی ته دی دوباره نظر لپاره درخواستی نه وی ورکړی او یا هم که مو ورکړی وی خو ځواب یی منفی وی بیا هم د