ځوک تاسوته ستاسو د کورنی سره په بلغاریا د یو ځایی کیدو اجازه درکوی ؟

FAMILY REUNIFICATION
Audio file

که چیرته تاسو وضعیت یا ستاتوت او یا هم د بشر دوستی ستاتوت لاس ته راوړی وی نو تاسو حق لری چه د بلغاریا
.په خاوره کښی له خپلی کورنی سره یو ځای شی