څرنګه پناه غوښتل کیږی ؟

REGISTRATION
Audio file

د پناه غوښتنه کیدای شی شفاهی او یا په لیکنه توګه وشی . شفاهی غوښتنه هغه کسان کولای شی چه سواد نلری او
لیکنی نه شی کولای . که چیرته سواد نلری کولای شی چه له هغه پولیس څخه چه خبری ورسره کوی غوښتنه وکړی چه

تاسوته شفاهی غوښتنی د پناهنده ګی لپاره ولیکی . دا پولیس مجبور دی چه تاسو لپاره درخواستی ولیکی او ورسته هغه

تاسوته ستاسو په ژبه ترجمان په واسطه ولوستل شی او تاسو قبول کړی چه دا هغه څه لیکل شوی کوم چه تاسو غوښتل

.او ورسته تاسوته درکول کیږی چه د هلسنګی وکیلان ترجمان له ځان سره د درخواست د لیکلو په موقع لری

د هلسنګی کمیټه د ملګرو ملتو لپاره کارکوی او د پولیسو د تحقیق ځایونه په سرحد او مرکز کښی څاری . که چیرته تاسو

سواد نه لری او د اداری کمیټی کښی ساتل شوی یاست نو تاسو د ترجمان مشکل سره مخامخ کیږی نه په دی چه د اداری

کمیټه ترجمانان لری . او دوی هرکله چه تاسو سره خبری کوی نو خپل ترجمان لری . او که چیرته تاسو سواد لری ښه

خبره ده چه تاسو خپل درخواستی په خپله ژبه ولیکی . دا کار تاسوته د دی اسانتیا در کوی چه هغه ټول دلیلونه ولیکی کوم

.چه تاسو د خپل هیواد پریښودوته اړ کړی . او هم ټول هغه واقعه ولیکی کوم چه تاسوته پیښ شوی دی

که تاسو ځان سره پیژند پاڼه لری او یا نور کوم اسناد چه پناهنده ګی مو اسانه کوی ولری دا به ښه وی چه د اداری

کارکوونکی او یا پولیس ته ورکړی . کله چه دا اسناد پولیس یا اداری کارکوونکی ته ورکوی نو هغوی به تاسوته د رسیدو

سند درکړی او په هغه کښی به امضا وکړی او لیکی چه تاسو څخه یی کوم اسناد واخستل . دا سند باید ښه وساتی

چه ورسته په بدل کښی تاسو خپل اسناد لاس ته اخیستی شی . او که چیرته کوم قانونی دلیل موجود وی نو تاسو خپل اسناد