څه وخت کولای شم له وکیل څخه مرسته وغواړم

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

د پروسه کارونه مشکل دی او امکان لری په څه پوه نه شی چه څه مخ ته روان دی نو په دی خاطرو بلغاریا دولت هغه

.ماشومانو ته چه بی سرپرست وی حق ورکړی چه له هغه کس چه په قانون پوره بلدیت ولری مرسته وغواړی

دا کس وکیل نومیږی . د بی سر پرست ماشومانو لپاره وکیل وړیا دی . د دی وکیل لاس ته راوړ لپاره تاسو

کولای شی چه له خپل مرکه کوونکی او یا نماینده څخه مرسته وغواړی . او هم دی ټولنیزو مرستو له کسانو څخه مرسته

غوښتی شی . که چیرته تاسو سره هیڅ څوک د وکیل پیدا کولو لپاره مرسته ونکړی تاسو هلسنکی وکیلانو څخه مرسته

.وغواړی . هغوی هم تاسو ته په وړیا کار کوی

د هلسنکی کمنیتی شعبه او پته یا آدرسونه

bhc.jpg

د بلغاریا هلسنین کمیټه  

صوفیه ، کوڅه . « وزونجوفسکه » نمبر ۱ منزل ۳  
تلیفون: 00 359 2 981 3318  
تلیفون: 00 359 2 980 2049  
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

د بلغاریا هلسنین کمیټه  

سفیلنګراد ، کوڅه . « ګنرال ستروکوف » نمبر ۵  
تلیفون: 00 359 379 63 118  
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

د بلغاریا هلسنین کمیټه  

خرمانلی ، ژ . ک . « دروژبه » نمبر ۲۳  
د کمپ اداروی تعمیر اول منزل  
تلیفون: 00 359 2 980 2049  
www.bghelsinki.org