ډوډی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

هغه کسان چه د دوی د پناهنده ګی کارونه روان وی او په کمپ کښی ځای ورکړ شوی وی نو دوی لپاره دی ورځی دری
واری ډوډی ورکول کیږی

دوی ته به ډوډی د پناهنده ګی د اداری له خوا د تودی ډوډی او یا د پاکټی ډوډی په ډول ورکول کیږی . د پناهنده ګی

.اداری د دینی او یا هم د اکثریت له کبله د خنزیر د غوښی له پخولو مخ نیولی کوی

.په ورځ کښی دری واری یعنی سهار ، غرمی ډوډی او شپی ډوډی ورکول کیږی

هغه ماشومان چه سرپرست او یا نیژدی خپلوان نه لری او ځان ته دی ، حق لری دوی ته ډوډی په ورځ کښی دری وار

.ورکړل شی