که چیرته زه د بلغاریا ستاتوت ( قبولی ) لاس ته راوړم نو زه څه حقوق او وظایف لرم ؟

RIGHTS AND OBLIGATIONS

هغه وخت چه تاسی ستاتوت واخستی او یا د مهاجر به حیث قبول شوی څه حقوق او وجایب لری هیله ده د معلومات .د پاره د مهاجرت او د بشر دوستانه پناهنده ګی بخش ته مراجعه وکړی