سازمانونه چه مرستی وړاندې کوی

هغه ادارې او سازمانونه چه حقوقی مرستی په وړیا توګه وړاندی کوی :

nbpp.jpg

د ملی حقوقی مرستې دفتر ( اداره )

صوفیه ۱۴۲۱ ، د « رزویگور » کوڅه لمبر ۱
ملی ټیلفون د حقوقی مرستې لپاره ۰۰۳۵۹۷۰۰۱۸۲۵۰
Web site: www.nbpp.government.bg

د کار وخت: له ۹:۰۰ ــ ۱۷:۰۰ بجو


bhc_1.jpg

د بلغاریې د هلسنکی کمیټه

صوفیه – د « اوزونجوفسکه » کوڅه لمبر ۱ ، دریم مزل
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۳۳۱۸ /۰۰۳۵۹۲۹۸۰۲۰۴۹
ټیلفون: 00359 888 788 105
ایمیل : [email protected]
Web site: www.bghelsinki.org

سویلینگراد – د « جنرال ستروکوف » کوڅه لمبر۵
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۳۷۹۶۳۱۱۸
ټیلفون: 00359 888 819 745
ایمیل : [email protected]
Web site: www.bghelsinki.org

خرمنلی – د دروژبه ناحیه لمبر۲۳ د کډوالو کمپ ، د اداری تعمیر مخامخ
Web site: www.bghelsinki.org

د کاروخت : له ۹:۰۰ ــ ۱۲:۰۰ / ۱۳:۰۰ ــ ۱۷:۰۰ بجو


arm.jpg

د کډوالو او مهاجرینو انجمن

صوفیه – د « گراف ایگناتیف » کوڅه لمبر۶ ، دریم مزل
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۹۸۸۰۰۵۷
ایمیل : [email protected]
Web site: http://abm-bg.org


fvb.jpg

د «حقوقی مرستی لپاره مرکز – غږ په بلغاریه کښې » بنیاد

صوفیه – د « تریادیسه » کوڅه ، لمبر۵ ب ، پنځم مزل ، ۲۲۶ دفتر
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۰۷۷۹
ایمیل: [email protected]
Web site: www.centerforlegalaid.com


far.jpg

د « حقوقو رسیدلو ته » بنیاد

ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۸۷۹۳۲۸۰
ایمیل : [email protected]
Web site: www.farbg.eu


bcdi.jpg

تحقیقاتی مرکز د جیندرو لپاره په بلغاریه کښې

صوفیه – د « وسیل لیفسکی » جاده لمبر ۳۳
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۶۳۵۳۵۷
ایمیل : [email protected]
Web site: http://bgrf.org

خسکووا – د « پیرین » کوڅه لمبر ۹
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸۵
ایمیل : [email protected]
Web site: http://bgrf.org>

دیمیتروفگراد – د « کلیمنت اوخریدسکی » کوڅه لمبر۱، ۱ مزل، ۱ کوټه
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸
ایمیل: [email protected]
Web site: http://bgrf.org


سازمانونه چه ټولنیز مرستې او ملاتړ وړاندی کوی :

brc-2.jpg

د بلغاریې سره صلیب

صوفیه – د « جیمز باوچر » جاده لمبر۷۶
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۸۱۶۴۸۲۱
ایمیل : [email protected]
Web site: https://www.redcross.bg

د کار وخت : له ۹:۰۰ – ۱۸:۰۰ بجو


caritas-2.jpg

کاریتاس صوفیه

صوفیه – د « ایلیندین » ناحیه۵۵ بلاک ، د ننوتل ور۳ ، ۴۷ اپارتمان
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۲۰۰۸۲۵
ایمیل : [email protected]
Web site: http://caritas-sofia.org


crw.jpg

د مهاجرو ښځو شورا

صوفیه – د « ایکزارخ یاسیف » کوڅه لمبر ۹۵
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۸۷۸۱۳۶۲۳۱
اړیکی د عربی ژبی چه سړۍ خبرې کوی ۰۰۳۵۹۸۷۸۶۰۷۵۵۰
اړیکی د پارسی / دری ژبی چه سړۍ خبرې کوی ۰۰۳۵۹۸۷۸۹۵۲۶۹۱
ایمیل : [email protected]
Web site: http://crw-bg.org

د کار وخت : له ۱۰:۰۰ – ۱۶:۰۰ بجو


سازمانونه چه طبی او روانی مرستې په وړیا توګه وړاندی کوی :

fcn.jpg

د « نادیه مرکز» بنیاد

صوفیه – د « کینیاز بوریس 1 کوڅه لمبر۱۶۶، ۲مزل، ۵ اپارتمان
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۹۳۰۰
ایمیل : [email protected]
Web site: https://nmd.bg/members/tsentar-nadya


faa.jpg

د « انیموس انجمن » بنیاد

صوفیه – د « ایکزارخ یاسیف » کوڅه لمبر ۸۵
ټیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۳۵۲۰۵
ایمیل : [email protected]
Web site: https://animusassociation.org