Яка рiзниця мiж бiженцем та iммiгрантом?

ASYLUM
Файл звуку

На вiдмiну вiд iммiгрантiв, бiженцi не залишають свою краiну добровiльно та за своiм бажанням з економiчних, сiмейних чи освiтнiх причин. Бiженцi тiкають вiд вiйни, порушень прав людини та загроз iхньому життю чи безпецi.

Однак болгарська держава не може вiдразу зрозумiти, чи e людина iммiгрантом чи бiженцем.

Тому, як i iншi eвропейськi краiни, Болгарiя запровадила процедуру, за допомогою якоi перевiряє справу кожноi людини та оцiнює, чи говорить ця людина правду та чи має вона право залишатися жити в болгарськiй державi як бiженець чи нi, тому що причини не вiдповiдають закону.

Поки це питання вирiшується, люди, якi звернулися з проханням надати iм права бiженця в Болгарii, мають право залишатися на ii територii без повернення до сусiдньоi краiни, з якоi вони в'iхали в Болгарiю, або до своєi краiни.

Протягом цього часу i поки не буде прийнято остаточне рiшення щодо iхнього питання, цих людей називають «шукачами притулку» або «шукачами притулку», оскiльки ще невiдомо, чи будуть вони визнанi бiженцями в Болгарii та Eвропi.