Подаване на жалба

APPEAL

Решението по бежанската процедура може да бъде положително – дава ви се статут (бежански или хуманитарен), но може да бъде и отрицателно – отказва ви се статут.

Служителите на Държавната агенция за бежанците са длъжни да ви дадат копие от това решение срещу подпис като преди това решението трябва да ви бъде прочетено от преводач на езика, който говорите и разбирате.

Ако с решението, което ви дават, ви се отказва предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут, а вие не сте съгласен с това – имате право да подадете жалба до съда и да поискате съдът да отмени това решение и да разпореди на Агенцията за бежанците да ви даде статут.

Не отказвайте да подпишете решението и да си вземете копието от него. Дори да откажете да подпишете решението за отказ, срокът за неговото обжалване пред съд продължава да тече. Освен това имате нужда от решението за отказ, защото ако искате да го обжалвате, трябва веднага да го занесете на адвокат. Без решението за отказ адвокатът не може да напише жалба против него, тъй като е необходимо адвокатът да прочете в решението причините за отказа.

Жалбата трябва да се подаде в определен срок от деня, в който са ви дали копие от решението срещу подпис!

Срокът е написан в края на решението и може да бъде различен – 7 дни или 14 дни. Не пропускайте този срок!!!

Ако не подадете жалбата в посочения в решението срок, съдът няма да я разгледа, решението за отказ на статут ще стане окончателно и вашата бежанска процедура в България ще приключи. Тогава българските власти ще имат право да ви върнат обратно в страната ви на произход.

При подаването на жалбата не се заплаща такса, тъй като производствата по тези дела пред съда са безплатни по закон.

За написването и подаването на жалбата е препоръчително кандидатите да ползват услугите на адвокат.