Съдопроизводство

APPEAL

Процедурите пред съда също са различни и зависят от това каква бежанска процедура е била проведена преди да бъде взето решението за отказ на статут.

Ако в решението за отказ е посочен срок от 7 дни за подаване на жалба това означава че решението е издадено след провеждането на бърза бежанска процедура или след разглеждане на последваща молба за убежище и дали тя да бъде допусната до нова бежанска процедура.

Ако в решението за отказ е посочен срок от 14 дни за подаване на жалба това означава че е била проведена редовна бежанска процедура по молбата за убежище и статут в България.

При подаване на жалба срещу отказ в бързата процедура(ускорено производство) жалбата се разглежда от съда, който се определя според адреса, записан в регистрационната карта. Решението на този съд е окончателно.

Същата е ситуацията и при подаване на жалба срещу отказ по последваща молба.Жалбата се разглежда от съда, който се определя според адреса, записан в регистрационната карта. Решението на съда и по тази процедура е окончателно.

При подаване нажалба срещу отказ в редовната процедура(общо производство) – жалбата се разглежда на две съдебни инстанции, което означава, че ако сте недоволен от решението на първия съд, може да обжалвате неговото решение пред Върховния административен съд.

Решението на първата съдебна инстанция се получава лично и обикновено по куриер, който е служител на съда. Служителят на съда идва на адреса, който е написан в жалбата до съда, затова е важно, ако след подаването на жалбата се еналожило да смените адреса си да уведомите за това съда с писмена молба. За написването на молба до съда с новия ви адрес може да се обърнете към адвокатите на Хелзинкския комитет или към служебния адвокат, който ви е помагал по време на бежанската процедура, ако сте имал такъв. Ако не уведомите с писмена молба съда за новия си адрес може да изгубите право да подаде жалба до по-горестоящия съд, ако решението на първата съдебна инстанция не е във ваша полза.

Пред съда имате право да ползвате преводач от вашия език. Ако не разбирате преводача или преводачът не говори добре вашия език, имате право да кажете това на съда и да поискате друг преводач.

Пред съда трябва да представите всички документи или други доказателства, с които разполагате, за да докажете своята самоличност и причините, поради които сте избягал от държавата си на произход и поради което търсите убежище и закрила в България. Ако съдията откаже да вземе някой документ, настоявайте да вземе този документ, тъй като имате право на това.

Ако съдът уважи жалбата срещу отказа – съдията ще задължи Агенцията за бежанци да преразгледа отново вашия случай и да даде ново решение по молбата ви за убежище в България. В такъв случай може да се наложи интервюистът да ви извика за допълнително интервю.

Ако съдът не уважи жалбата срещу отказа – имате право да обжалвате това решение пред Върховния административен съд. Това право обаче имате само, ако вашия случай е бил разгледан в редовна процедура. Ако случаят ви е бил разгледан от Агенцията за бежанци по бързата процедура или пък по ваша последваща молба за убежище нямате право да подавате жалба до Върховния съд, а решението за отказ на убежище и статут става окончателно. В този случай губите правата си като търсещ убежище в България и може да бъдете депортиран обратно във вашата държава на произход.