فرم انتقادات و پیشنهادات

4. نوع خدمات دریافتی*
5. چقدر از خدمات ارائه شده راضی هستید؟*
خیلی ناراضی
خیلی راضی/راضی
6. کارمند ما چقدر آگاه و مفید بود؟*
کم اطلاع
خیلی آگاه
7. آیا احساس می‌کنید نگرانی‌های شما درک شده و مورد توجه قرار گرفته است؟*
کاملاً فهمیده و خطاب نشده
کاملا فهمیده و خطاب شده است
8. آیا خدمات ما را به دیگران توصیه می کنید؟*
من قطعا توصیه نمی کنم
حتما توصیه می کنم