فرم انتقادات و پیشنهادات

4. نوع خدمات دریافتی
5. چقدر از خدمات ارائه شده راضی هستید؟
بسیار ناراضی
بسیار راضی
6. کارمند این اداره چقدر آگاه و مفید بود ؟
اطلاعات کافی نداشت
خیلی آگاه بود
7. آیا احساس می کنید نگرانی های شما درک و به آنها رسیدگی شده است؟
کاملاً درک و رسیدگی نشده
کاملا درک و رسیدگی شده است
8. آیا خدمات ما را به دیگران توصیه می کنید؟
قطعا توصیه نمی کنم
حتما توصیه می کنم