СЪДЕБНА ПРАКТИКА


ДЕЛО НОМЕР
ГОДИНА ДЕЛО
РЕШЕНИЕ НОМЕР
РЕШЕНИЕ
СЪД
КЛЮЧОВИ ДУМИ

Адм. дело №8020/2021

 • Решение № 5694 2021 АССГ
 • При обосноваване на необходимостта от настаняване и наличието на основанието по чл. 45б, ал. 1, т. 3 от ЗУБ – в случая настаняването се извършва с цел защита на националната сигурност, ответникът се позовава единствено на писмо с вх. № 2-42/21.07.2021 г. на ДАНС, чието съдържание не може да бъде преценено поради непредставянето му по делото. С разпореждане на съда от 13.08.2021 г. е изискано от ДАНС да представи по делото, по реда на Закона за защита на класифицираната информация, свое писмо, постъпило в ДАБ с вх.

 • 11.10.2021

Адм. дело № 5201/2021

 • Решение № 7742 2021 ВАС
 • По отношение на непълнолетната Д. С., касаторът не е извършил необходимата преценка, съобразно изискванията на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето. Следва да се има предвид, че обстоятелството, че е дете, директно я причислява към категорията на уязвимите лица по смисъла на чл. 30а ЗУБ и административният орган е бил длъжен да отчете и това специфично положение.

 • 29.06.2021

Адм. дело № 500/2021

 • Решение № 1239 2021 АС-Благоевгртад
 • Съгласно чл. 6а от ЗУБ, при прилагането на закона, първостепенно значение има най-добрият интерес на детето, като преценката на този най-добър интерес следва да се извърши в съответствие с разпоредбите на ЗЗДет. В конкретната хипотеза съдът счита, че такава преценка не е извършена. В оспореното решение не са изложени фактически твърдения относно подробно изследване на ситуацията в страната на произход по отношение на съществуващите рискове за нормалното физическо, психическо и емоционално състояние на оспорващата.

 • 22.06.2021

Адм. дело 12597/2020

 • Решение № 3950 2021 АССГ
 • Разпоредбата на чл. 76а ЗУБ дава възможност за преценка, предвид чл. 13, ал. 2, т. 4 с.з. на подадена последваща молба за международна закрила, с оглед евентуалното й недопускане до разглеждане в ново административно производство, ако с тази молба търсещият закрила не се позовава на никакви нови обстоятелства от съществено значение за личното му положение или относно държавата му по произход. Преценката за наличието на основанието по чл. 13, ал. 2, т. 4 ЗУБ е предоставена на съответния компетентен административен орган. Ограничавайки се до дължимия по чл.

 • 16.06.2021

Адм. дело 3207/2021

 • Решение № 3540 2021 АССГ
 • В случай на лица, попадащи под този профил, индивидуалната оценка дали има или не разумна степен на вероятност кандидатът да се сблъска с преследване трябва да вземе предвид влияещи на риска обстоятелства като: област на работа, пол, район на произход, присъствие на бунтовнически групи (по-специално по отношение на контролно-пропусквателните пунктове на бунтовниците), период на напускане на силите, лични вражди и др.

 • 01.06.2021

Адм. дело №10377/2020

 • Решение № 3141 2021 АССГ
 • Настаняването в ПЗТ е временно, за възможно най – кратък срок и само на посочените като изключения от общото правило основания. Административинят орган е посочил като основание защита на националната сигурност или обществения ред. Така посоченото правно основание подлежи на доказване от страна на издателя на акта. В оспореното решение е вписано, че мотивите се съдържат в писмото на ДА“НС“. От съдържанието на писмото е видно, че в него няма фактически основания, констатации, доказателства, въз основа на които е направен извод за заплаха за национланата сигурност.

 • 14.05.2021

Адм. дело № 1514/2021


Адм. дело 9575/2019

 • Решение № 404 2021 АССГ
 • Съдът счита, че изводът на решаващият орган за трета сигурна страна е необоснован. В нарушение на чл.75, ал.2, изр. първо във вр. с §1, т.9 от ДР на ЗУБ за жалбоподателя не са преценени всички относими факти, свързани с третата държава. В решението си органът не е изложил подробна информация за обстановката в Й. (не е приложена информация, обобщена от съответната дирекция на ДАБ, а разпечатка от интернет), не е обосновал защо счита, че това е „трета сигурна държава“ за жалбоподателя и че същият ще бъде приета там, ако бъде върнат.

 • 21.01.2021

Адм. дело №590/2020

 • Решение № 3208 2020 АССГ
 • […]при наличието на подадена молба за предоставяне на международна закрила от малолетно лица от страна на произход Република И., административният орган при приемането на решението си е следвало да съобрази обстоятелството на основателен страх от преследване у лицето при завръщането в страната му на произход, за унизително или нечовешко отношение, именно поради принадлежността му към определена социална група, което той не е сторил.

 • 24.06.2020

Адм. дело №590/2020

 • Решение № 2722 2020 АССГ
 • За целите на преценката на личното положение на жалбоподателя като част от 8-членно семейство с 5 малолетни момичета, както и на ситуацията в [населено място] по актуални данни към момента на постановяване на настоящето решение, съдът приема, че към него е приложимо разширението по чл.15, .―в― от Директива 2011/95/ЕО. В Ръководство за И., издадено от Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ) от м.юни 2019 г. по приложението на чл.15, пар.1, б.―в― от Директива 2011/95/ЕС, е дадена препоръка, че в провинция Н.

 • 03.06.2020

Адм. дело №14030/2019


Адм. дело №8941/2019

 • Решение № 1277 2020 ВАС
 • Правилно съдът е преценил също, че административният орган се е ограничил само до бежанската история на майката, като е приел, че не са налице основания за предоставяне на закрила, без въобще да обоснове решението си за отказ за предоставяне на статут по отношение на малолетните деца. Видно от постановения административен акт, липсват мотиви и разглеждане на бежанската история на малолетните деца, като административният орган изобщо не е посочил и изследвал същите и не е разгледал и подадената молба от страна на децата (действащи чрез майка си).

 • 27.01.2020

Адм. дело №3938/2019

 • Решение № 16631 2019 ВАС
 • …[A]дминистративният орган следва да има предвид, че при неоснователност на молбата за закрила поради липса на конкретни основания по чл. 8 и чл. 9 ЗУБ, даващи право на бежански или хуманитарен статут, е длъжен да се мотивира относно принципа за забрана за връщане, залегнал в чл. 4, ал. 3 ЗУБ, въведен с чл. 33, ал. 1 от Конвенцията за статута на бежанците, който е длъжен да спазва.

 • 05.12.2019

Адм. дело №12479/2019

 • Решение № 7594 2019 АССГ
 • зложеното сочи, че макар М. М. да не е имал проблеми с официалните власти, е твърдо вероятно заради принадлежността си към посоченото течение, да е потенциален обект на преследване от страна на Революционната гвардия – С., която разполага с възможността да задържа и подлага на репресии, лица, за които счита, че са заплаха за държавната и религиозната система на И..

 • 04.12.2019

Адм. дело № №8777/2019

 • Решение № 7300 2019 АССГ
 • В настоящия казус мотивът послужил за отказ при отпускането на помощите за децата на жалбоподателката е становището на административния орган относно това, че същата не отговоря на нормативните изисквания в чл.3 от ЗСПД. Съгласно приложимата към случая разпоредба на чл.3, т.5 от ЗСПД, законодателят е въвел ограничение в кръга на лицата, които имат право на семейни помощи.

 • 26.11.2019

Адм. дело 11276/2018

 • Решение № 211 2019 АССГ
 • Преценката съответства ли актът на материалния закон налага проверка налице ли са фактическите основания за налагане на ограничителната мярка, респ. съответства ли тя на фактите, въз основа на които е наложена. Необходимостта да се защити специфична за националната сигурност или за обществения ред информация обаче не означава, че на съда не следва да бъдат предоставени фактическите основания, обусловили налагането на мярката. Обратното би означавало актът на съответния компетентен орган да не подлежи реално на съдебен контрол. 

 • 01.09.2019

Адм. дело № №649/2019

 • Решение № 569 2019 АС-Хасково /окончателно/
 • В настоящия случай, чужденката е заявила като причина за напускане на родната си страна страх за живота си на две отделни основания – страх от преследване поради новоприетата от нея християнска религия и поради упражняваното върху нея сексуално насилие. Тези данни настоящият състав на съда приема, че следва да бъдат приети за попадащи в приложното поле на чл.8, ал.1 от ЗУБ - страх от преследване поради принадлежността на оспорващата към определена религия и към определена социална група.

 • 01.07.2019

Адм. дело № 4639/2019

 • Решение № 4155 2019 АССГ
 • о силата на чл.3 т.5 от ЗСПД право на семейни помощи за деца имат бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 • 18.06.2019

Адм. дело №895/2018

 • Решение № 8850 2019 ВАС
 • интерес на детето / Права на придружени и непридружени малолетни и непълнолетни Настоящата касационна инстанция споделя развитите от Административен съд - Хасково правни доводи за това, че допуснатото в хода на административното производство нарушение на чл. 15, ал.

 • 12.06.2019

Решение № 7985/28.05.2019

 • Решение № 7985 2019 ВАС
 • Върховният административен съд не веднъж се е произнасял по приложението на императивната разпоредба на чл. 15, ал. 6 от ЗЗДт, приемайки, че нарушаването ѝ води до съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Съгласно чл. 15, ал. 6 ЗЗДт социалният работник действа в качеството си на гарант за защита правата и интересите на детето и именно в това качество следва да даде становище или да предостави социален доклад, отчитайки най-добрия негов интерес.

 • 28.05.2019

Адм. дело №12106/2017

 • Решение № 10406 2018 ВАС
 • При съпоставяне на ясната и последователно поддържана бежанска история на молителката спрямо общите констатации в административното решение за неоснователност на молбата за закрила, административният съд правилно е приел, че като краен резултат административният орган, не е изследвал всички относими факти, свързани с личното положение на молителката и държавата й на произход и съобщени от нея по време на интервюто й, както и не е събрал и анализирал, документите, които чужденката е искала да представи в подкрепа на своята история.

 • 06.08.2018

Адм. дело №3082/2018

 • Решение № 3824 2018 АССГ
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • С оглед съдържащите се в преписката документи с превод на български език, наред с неспорното обстоятелство, че М. Б. М. С. е притежавал лиценз за преподавателска дейност и в действителност е притежавал частно светско училище, в което са се обучавали както момичета, така и момчета, дават основание на настоящия състав да приеме, че последният принадлежи към определена социална група по смисъла на чл. 8, ал.1 от ЗУБ.

 • 06.06.2018

Адм. дело №С-89/2018

 • Решение № 25 / 2018
  ВАС
 • Отделно от това, съдът е приел, че приложеното по делото становище на ДАНС само по себе си не обосновава извод, че чужденецът представлява заплаха за националната сигурност. Прието е, че становището е твърде общо и неподкрепено със сигурни доказателства, които да сочат на сериозни основания за наличие на заплаха

 • 10.04.2018

Адм. дело №222/2017

 • Решение № 492 2017 АС-Хасково /окончателно/
 • За да постанови отказ за предоставяне на бежански статут, решаващият орган е приел, че жалбоподателката С.Н. не е заявила опасения за сигурността и правата си по изброените в чл.8 ал.1 от ЗУБ причини. Този извод е направен въз основа на приетото, че заявените от оспорващата проблеми са свързани с работата й и са от криминален характер.

 • 25.07.2017

Адм. дело №6027/2015

 • Решение № 13461 2015 ВАС
 • Спорът е правен и се изразява в това има ли право жалбоподателката на социални помощи по реда на ЗСПД с оглед на обстоятелството, че е с предоставен хуманитарен статут /особена закрила/ по ЗУБ която в сегашната редакция на ЗУБ е международна закрила. Разпоредбата на чл. 3 т. 5 ЗСПД не урежда хипотеза на предоставена международна закрила/хуманитарен статут/, но предвижда такива права за чужденци на реципрочна основа, ако е предвидено в международен договор или в друг закон.

 • 10.12.2015

Адм. дело №9911/2015

 • Решение № 7063 2015 АССГ
 • Предоставената по този ред международна закрила под егидата на ООН е без опреден срок., нито има териториални ограничения. Подлежи на пряко задължително зачитане и може да се загуби само с изрично последващо решение на ООН.

 • 17.11.2015

Адм. дело №5647/2015

 • Решение № 5942 2015 АССГ
 • По силата на чл. 10 Председателят на ДАБ не действа в условията на оперативна самостоятелност, а в условията на обвързана компетентност, която не му предоставя възможност да извърши преценка или не.

 • 09.10.2015

Адм. дело №4872/2015

 • Решение № 5103 / 2015
  ВАС
 • Националните съдилища не следва да пренебрегват трудностите, с които е вероятно да се сблъска човек, който е с ограничено право на придвижване в чужда страна и трябва бързо да се свърже с адвокат, запознат с националното право, за да се информира за процедурата, като едновременно с това трябва да даде на адвоката си точна информация да фактите и подборни инструкции.

 • 05.07.2015

Адм. дело №3458/2013

 • Решение № 5063 2013 АССГ
 • Редакцията на чл.10 от ЗУБ е императивна и не предоставя възможност на решаващия орган да прави самостоятелна преценка относно наличие на основания за представяне на статут на бежанец, при наличие на предвидената в разпоредбата предпоставка – признаване на статут на бежанец по мандата на ВКБООН. С оглед наличието на законовите предпоставки за признаване на статут на бежанец на жалбоподателя, който представлява по-силната закрила по смисъла на ЗУБ.

 • 19.07.2013

Адм. дело №15103/2011

 • Решение № 1687 2012 ВАС
 • Поради това настоящият състав не споделя изводите на първоинстанционния съд, че действията на касатора са криминални, а счита, че участието на касатора в демонстрация на 15.06.2009 г. в [населено място] е част от политическите права на всеки човек и проява на неговите основни свободи, поради което страха от преследване, поради това участие, отговаря на критерия по чл.8, ал.1 от ЗУБ, а именно-преследване поради политическо мнение и/или убеждение.

 • 02.02.2012

Адм. дело №3185/2011

 • Решение № 6519 / 2011
  ВАС
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • По чл.9 ал.3 ЗУБ реалната опасност от тежки посегателства може да се основава на събития, настъпили след като чужденецът е напуснал държавата си по произход.

 • 05.11.2011

Адм. дело №14509/2010

 • Решение № 2462 / 2011
  ВАС
 • Изследването на факта налице ли е “безогледно насилие”, има връзка с разпоредбата на чл. 15, б. “в” от Директива 2004/83/ЕО, и не е съобразена с по-широкия обхват на защита дадена от националния законодател в чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗУБ, предвиждащ единствено съществуването на насилие в условие на въоръжен конфликт.

 • 17.02.2011

Адм. дело №10638/2010

 • Решение № 588 / 2011
  ВАС
 • Политическата ситуация в страната на произход, спецификата на конфликта и неговото видово и териториално проявление, преценката на актуалната по време обстановка е от съществено значение за обосноваността на административния акт във връзка с извода за наличието или не на “тежки и лични заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен вътрешен или международен конфликт” по смисъла на тълкуването, дадено с решение на Съда на ЕС по дело №С-465/07.

 • 13.01.2011

Адм. дело № 4002/2011

 • Решение № 7675 2011 ВАС
 • В случая общоизвестен по смисъла на чл. 37, ал. 2 АПК е фактът за наличие на въоръжен конфликт в страната по произход С.. Информацията, съдържаща се в справки на Дирекция „Международна дейност” датират от 24.02.2009 г. и 11.05.2010 г. и очевидно не са актуални. „Ескалацията на напрежението в С., съчетана с употреба на сила срещу демонстранти, заплашва ситуацията да излезе извън контрол”, се казва в изявление на българското министерство на външните работи. От други информационни източници се установява, че „ситуацията в С. остава напрегната.

 • 06.01.2011

Адм. дело №11261/2009

 • Решение № 12638 / 2010
  ВАС
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • Видно от самите изявления на жалбоподателя, причините за напускането на държавата му на произход са свързани с принадлежността му към определена социална група – мактумени и следващото се от това преследване от страна на официалните власти на С., изразяващо се в прилагането на законови и административни мерки, водещи до дискриминация спрямо признаването и упражняването на негови основни човешки права. Така поддържана, бежанската история сама по себе си предопределя и основателност и респ.

 • 28.10.2010

Адм. дело 14104/2009

 • Решение № 4897 2010 ВАС
 • Този отказ за предоставяне на хуманитарен статут, е постановен в разрез с дадените указания в решение № 5143/17.04.2009 г., поради което настоящата инстанция, счита че същите не се изпълнени и на основание чл. 177, ал. 2 във вр. с чл. 173, ал. 2 от АПК, административното решение в тази му част следва да бъде обявено за нищожно. Новото произнасяне е следвало да бъде съобразно с тълкуването на материалния закон, така както е изведено от петчленния състав на ВАС, а именно, че предпоставките по чл.

 • 14.04.2010

Адм. дело №6750/2010

 • Решение № 13045 2010 ВАС
 • Кандидатът е напуснал държавата на произход, тъй като в нея е изложен на реална опасност от смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание. Административният орган не е преценил всички събрани по преписката доказателства и приложени документи от справката на Д.

 • 11.04.2010

Дело С-465/2007

 • Решение № 2009 СЕС Решение на Съда от 17 февруари 2009, СЕС
 • Член 15, буква в) от Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила, във връзка с член 2, буква д) от същата директива трябва да се тълкува в смисъл, че: съществуването на тежки и лични заплахи срещу живота или личността на молителя за субсидиарна закрила не е подчинено на условието последният д

 • 17.02.2009

Адм. дело № 5293/2008

 • Решение № 9959 2008 ВАС
 • Законът не съдържа легална дефиниция за понятието вътрешен въоръжен конфликт, поради което и предвид представените справки следва да се приеме, че в И. съществува именно такъв. Налице е основание по чл. 9, ал.1, т. 3 от ЗУБ за предоставяне на хуманитарен статут на жалбоподателката и двете й малолетни деца, защото са извършени тежки и лични заплахи срещу живота и личността, застрашени са реално и децата, предвид характера на извършените терористични актове срещу фризьорския салон и дома.

 • 02.10.2008

Адм. дело № 1830/2008

 • Решение № 4583 / 2008
  ВАС
 • Законодателят не изисква, за да се предостави статут на бежанец определени и конкретни действия върху личността на чужденеца, който кандидатства за бежански статут, а само страх от преследване поради изброените по-горе случаи. Понятието преследване е дефинирано в чл. 8, ал. 3 ЗУБ и то представлява нарушаване на основни права на човека или съвкупност от действия, водещи до такова нарушаване.

 • 17.04.2008

Адм. дело №7653/2004

 • Решение № 410 2005 ВАС
 • Неправилни са изводите, че притежаването на национален паспорт е доказателство, че притежателят му не е застрашен от преследване, защото легалното напускане на страната може да е единствен начин за бягство без кандидата да се постави в опасно положение спрямо властите. От значение е дали е налице обоснован страх от преследване поради причини посочени в ЗУБ.

 • 14.01.2005

Адм. дело 3870/2003

 • Решение № 4201 /
  СГС
 • Поради изложеното съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 8 от ЗУБ за предоставяне статут на бежанец на жалбоподателката, тъй като тя може основателно да се страхува от преследване поради принадлежността си към определена социална група. Следва да се посочи също така, че ЗУБ не съдържа изрично изискване това преследване да е породено от действия на властта или да представлява официална политика.

 • 03.12.2003

Адм. дело №3971/2001

 • Решение № 222 2002 ВАС
 • В Конвенцията за статута на бежанците (ЖК) и в Закона за бежанците е прокаран общият принцип, че семействата на бежанците трябва да се установят да живеят в една държава. С оглед на това административният орган следва да отчете факта, че търсещият закрила няма останали близки роднини в държавата си по произход.

 • 10.10.2002

Адм. дело 5477/2000

 • Решение № 3069 2001 ВАС
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
 • Съдът е приел само, че не е установено жалбоподателят да е напуснал страната си поради преследвания или по някоя от тези причини, без да обсъди казаното от него в съдебно заседание, че ако се върне, ще се опитат да го убият. Действително доказателства в тази насока няма, но следва да се има предвид, че в бежанското право общият правен принцип, че всеки е длъжен да докаже твърденията си, не се абсолютизира. Това е така с оглед трудностите по доказването, присъщи за особеното положение, в което се намира кандидатът за статут на бежанец.

 • 07.05.2001

Адм. дело №2038/1999