3.3 ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕН СТАТУТ

Както предоставения статут на бежанец, така и хуманитарния статут се прекратяват, когато след предоставянето на статута по отношение чужденеца, който го е получил се установи, че:

 • той не може повече да се отказва от закрилата на своята държава по произход, защото причините за опасенията му от преследване или от тежки посегателства трайно са отпаднали. Статутът може да не се прекрати в тези случаи, ако чужденецът, получил статут, може да посочи убедителни причини защо отказва да са ползва от закрилата на държавата си по произход.
 • чужденецът, който е получил статут от България, доброволно се е възползвал от закрилата на държавата си по произход например: извадил си е паспорт от посолството, или, доброволно се е завърнал в държавата, в която е бил преследван, или, по свое желание е възстановил от държавата си по произход изгубеното си гражданство;
 • чужденецът е получил ново гражданство от друга държава след получаването на статута;
 • чужденецът е придобил българско гражданство, защото в такъв случай вече не се нуждае от статут, за да живее в България и да се ползва от нейната закрила;
 • чужденецът е получил убежище от президента. В този случай на чужденеца се дава статут на бежанец и ако е получил преди това хуманитарен статут от Агенцията за бежанците, в негов интерес е да получи по-обхватния по права статут на бежане. Затова хуманитарният му статут се прекратява, а на негово място се получава статут на бежанец, заради предоставеното убежище от президента.

Възможно е чужденецът, който е получил статут, да поиска да го прекрати по свое желание, независимо от причините. В такъв случай той може да заяви това с писмена молба до Агенцията за бежанците като посочи, че не желае повече да се ползва от предоставения му статут.

Предоставен статут на бежанец се отнема, ако се установи наличието на някое от следващите основания по отношение на чужденеца, получил статут, за когото:

 • има сериозни основания да се предполага, че е извършил военно престъпление или престъпление против мира и човечеството, например: тероризъм, участие в геноцид;
 • има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко криминално престъпление от неполитически характер извън територията на България, преди да влезе в нея;
 • има сериозни основания да се предполага, че извършва или подстрекава към действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН);
 • се установи, че се е представил с фалшива самоличност или е използвал фалшиви документи по време на процедурата, за да потвърди своята история и да получи статут;
 • се установи умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или укрива съществена информация относно своя случай;

Отнемането на статут на бежанец в тези случаи представлява санкция за поведението или личността на чужденеца, получил статут. Възможно е обаче статутът на бежанец да се отнеме, тъй като съответният чужденец всъщност няма нужда от закрила и статут, защото е установено, че той се ползва от друга, действаща закрила, която му е предоставена от:

 • друг орган или организации на Организацията на обединените нации, различни от Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците;
 • държавата по неговото постоянно местоживеене – ако чужденецът е лице без гражданство (апатрид), но когато независимо от липсата на гражданство тази държава му е признала права и задължения като на гражданин.

Предоставен хуманитарен статут се отнема, ако се установи наличието на някое от следващите основания по отношение на чужденеца, получил статут, за когото:

 • има сериозни основания да се предполага, че е извършил военно престъпление или престъпление против мира и човечеството, например: тероризъм, участие в геноцид;
 • има сериозни основания да се предполага, че извършва или подстрекава към действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН);
 • има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от общ характер. Престъпление от общ характер означава престъпление, което се преследва и наказва от страна на държавата, а не е оставено на инициативата на пострадалия от престъплението, ако има такъв.
 • се установи, че извън територията България е извършил престъпление, за което българският закон предвижда наказание лишаване от свобода, а чужденецът е напуснал държавата си по произход единствено с цел да избегне наказателното преследване. Въпреки това, статутът няма да бъде отнет, ако наказателното преследване застрашава живота на чужденеца или ако наказанието, което трябва да изтърпи в държавата по произход е нечовешко или унизително, например: телесни наказания като отрязване на ръка, бой с камшик и други подобни.
 • се установи, че се е представил с фалшива самоличност или е използвал фалшиви документи по време на процедурата, за да потвърди своята история и да получи статут;
 • се установи умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или укрива съществена информация относно своя случай;

Копие от решението за прекратяване или отнемане на предоставен в България статут се връчва на чужденеца срещу подпис с помощта на преводач или се изпраща съобщение до пощата. Във втория случай чужденецът следва незабавно да се яви в Агенцията за бежанците, за да получи копие от решението. Решението може да се обжалва пред съд в срок от 14 дни от получаването му. За повече информация по този въпрос – виж “Обжалване пред съд”.